odborná kniha / monografie
Bernard, Josef (ed.). 2010. Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

Kniha je věnována problematice rozvoje malých venkovských obcí, jejich endogenním rozvojovým potenciálům a roli lokální samosprávy při stanovování rozvojových cílů a jejich dosahování. Při zkoumání problematiky lokálního rozvoje je aplikován komplexní přístup. Vzhledem k tomu, že malé venkovské obce plní především rezidenční a též rekreační funkci, řadíme k pojmu lokální rozvoj především takové sociální změny v lokalitě, které pozitivně ovlivňují kvalitu života a bydlení jejích obyvatel. Problematika rozvoje a jeho faktorů je mimo jiné představena především ze zorného úhlu teorie rozvoje komunit (community development). Při analýzách rozvojových možností a limitů malých obcí jsou využity jednak analýza dostupných statistických dat o obcích v České republice, jednak kvalitativní případové studie založené na rozhovorech s důležitými rozvojovými aktéry a zúčastněném pozorování.

Left

Témata: 
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku