impaktovaný článek
Chaloupková, Jana. 2006. „Dohromady nebo každý zvlášť? Hospodaření s příjmy manželských a nesezdaných párů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 971–986. ISSN 0038-0288.

Tento text zkoumá, zda se liší hospodaření s příjmy nesezdaných párů a párů, které uzavřely manželství. S použitím dat z ISSP z roku 1994 a 2002 se snaží najít odpověď na otázku, zda se v České republice v průběhu devadesátých let 20. století mění charakter nesezdaných soužití a zda se ekonomické upořádání nesezdaných párů s dětmi přibližuje manželským párům. Třídění druhého stupně ukazuje, že nesezdané páry častěji než manželé hospodaří odděleně. Vezmeme-li však v úvahu rozdílnou sociálně demografickou a sociálně ekonomickou strukturu těchto párů, rozdíly v hospodaření s příjmy v závislosti na rodinném stavu se ztrácejí. Výsledky logistické regrese dokládají, že oddělené hospodaření s finančními prostředky je častější u bezdětných párů, lidí méně spokojených s rodinným životem a mezi těmi, kteří mají zkušenost s rozpadem předchozího partnerského svazku. V případě, že nesezdaný pár vychovává děti, se organizace příjmů mezi partnery přibližuje manželským párům.
 

Sdílejte tuto stránku