odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.). 2011. Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 229 s. ISBN 978-80-7419-068-1.

Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně seznamují s jednotlivými tematickými okruhy. První část knihy pojednává o smyslu a obecných principech bytové politiky. Autoři popisují vazby mezi bydlením, trhem a státem. Klasifikují hlavní nástroje bytové politiky, charakterizují konkrétní nástroje bytové politiky ve vybraných evropských zemích, aktuální trendy v bytové politice a v závěru též postupy, pomocí nichž lze bytovou politiku hodnotit z hlediska efektivity a efektivnosti. V této části předkládají i hodnocení stávající bytové politiky v ČR. Druhá část knihy se věnuje vybraným návrhům inovativních opatření (nástrojů), které by bylo vhodné aplikovat v bytové politice u nás. Jedná se o: sociální a garantované bydlení; celoživotní bydlení a variabilitu bytového fondu; nástroje bytové politiky v ekonomické krizi. U každého nástroje autoři specifikují cílovou skupinu, uvádějí zkušenosti a příklady ze zahraničí, pokud existují, a poté charakterizují a odůvodňují samotný nástroj. Text knihy je přizpůsoben požadavkům kurzů bytové politiky na vysokých školách. Publikace se však zaměřuje i na témata, která dosud nejsou součástí existujících studijních textů nebo odborné literatury nebo jsou probírána pouze okrajově. Kniha je určena studentům kurzů sociální politiky, bytové politiky, ekonomie bydlení, architektury, urbanismu, sociální geografie a příbuzných oborů. Zaujmout by mohla i zástupce státní správy, regionálních a místních samospráv, případně představitele developerských a investičních společností. Kniha je doplněna o kontrolní otázky k jednotlivým kapitolám a ilustrace Martina Ferka. Čím se bydlení jako zboží odlišuje kupříkladu od rohlíku, piva či auta? Proč stát neponechává trh bydlení žít vlastním životem? Jak můžeme měřit vývoj cen bydlení a jaké druhy indexů rozlišujeme? Jaké hlavní faktory stojí v pozadí vývoje cen bydlení v čase? Jaké jsou příčiny cenových bublin na trhu bydlení? Jaká jsou hlavní kritéria pro hodnocení úspěchu bytové politiky? Proč potřebujeme i u nás systém sociálního bydlení a proč nestačí jen příspěvek na bydlení? Co je to „garantované“ bydlení a jak může být užitečné v českém prostředí? Jaká jsou základní kritéria celoživotního bydlení? Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy