jiná publikace
Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Szénássy, Edit. 2018. „Akademici a akademičky 2018: zpráva z kvalitativní studie veřejných akademických a výzkumných pracovišť.“ Sociologický ústav AVČR, v. v. i. (výzkumná zpráva) Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/01/AA2018_kvalitativne.pdf.

Výzkumný projekt Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti,jehož cílem je příprava komplexního návrhu opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu pro státní orgány a další klíčové aktéry vědních politik snárodní působností, se zaměřil na zevrubné zmapování podmínek akademické/vědecké práce a genderové rovnosti ve vědě a výzkumu vČR. Kvalitativní část výzkumného projektu, jejíž výsledky jsou prezentovány v této studii, se soustředila na detailnější mapování podmínek vědecké práce, stejně jako na podrobnější a hlubší zkoumání projevů genderové kultury v základních směrech vědeckého bádání a hlavních typech vědeckých a vysokoškolských institucí.

Sdílejte tuto stránku