Nalezeno 320 projektů
Cílem projektu projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské unii i v jednotlivých členských státech. RECON...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy mezi faktory socio-ekonomického rozvoje regionů a...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jana Stachová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
ekonomie
Zadavatel:
ministerský projekt
Cíl projektuCílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
ministerský projekt
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Heiko Pleines Forschungsstelle Osteuropa (Research Centre for East European Studies), Universität BremenE-mail: pleines@uni-bremen.de  Národní partneři: Dr. Monika Čambáliková, Sociologický ústav Slovenksé...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt se zaměřil na vývoj české...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
náboženství a religiozita
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu bylo zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum byl zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci - kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a jak chápou svou roli? (2) Vstup do EU - jak poslanci...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt zkoumá volební chování a volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat vzorce volebního chování, dále důsledky proměnlivé a velmi nízké volební účasti a na vliv volebního systému na...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt si klade za cíl zmapovat, analyzovat a popsat procesy nastolování a vzájemné provázanosti témat v české veřejnosti a v nastavení tematické agendy tuzemských masových médií. Empirické šetření vychází z teorie konceptu "agenda-setting" při...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Workshops in Vienna: October 18th-20th, 2007 and Prague: December 11th-13th, 2007 Call For Papers    Workshops’ Background and AimsScience and Technology Studies (STS) have a long tradition of research on scientific...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
mezinárodní projekt
While several social movements have contributed to social change in Europe during the last four decades, the goal of FEMCIT is to investigate the role of women’s movements in these transformative processes. FEMCIT will explore the relationship between...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
mezinárodní projekt
The WS DEBATE project is a Specific Support Action in the EU 7th Framework Programme. Its overall objective of is the stimulation of policy and public debate on the situation and perspectives of women in science, in order to bridge the gap between policy...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
EU
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je poznání toho, jak lokální společenství rozumí pojmům participace a partnerství, v jakém rozsahu jsou umožněny, jakými prostředky se participace realizuje a jaké struktury partnerství se mezi jednotlivými aktéry utvářejí.
Hlavní řešitel:
PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu, zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt se zaměřuje na analýzu všech typů faktorů, které ovlivňují rozhodování českých pracovníků vědy a výzkumu pobývajících pracovně v zahraničí o tom, zda se mají vrátit do České republiky či nikoliv. Projekt prostřednictvím dotazníkového šetření...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
In the first part, we comment issue of social capital and third sector in the Czech Republic with specific focus on NGOs, civic participation and social trust. Public policy in the civic sector is discussed. In the second part, we review literature (...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study – KNOWING(Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) je mezinárodní srovnávací projekt, který se zaměřuje na procesy vytváření vědění a na institucionální...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Témata:
gender
Zadavatel:
mezinárodní projekt
 Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008 Shrnutí projektu   Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt vychází ze skutečnosti, že česká produkce z oblasti sociologie vzdělání se může již řadu let chlubit velkým množstvím původních studií věnujících se problematice vzdělanostních nerovností, avšak problematika vzdělanostní mobility zkoumána není....
Hlavní řešitel:
PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
náboženství a religiozita
Zadavatel:
GA ČR

Stránky