Nalezeno 330 projektů
Czech- Bulgarian Joint Research Project (PPP project), together with Institute for the Research of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2011 - 2013.Czech Coordinator: PhDr. Zdenka Mansfeldova, CSc; Bulgarian Coordinator: Dr....
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
EU
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Hlavním cílem projektu ESS – survey bylo vytvoření národního uzlu evropské infrastruktury ESS ERIC (www.europeansocialsurvey.org) v České republice. European Social Survey je akademický mezinárodní výzkumný projekt, který vznikl v roce 2001. ...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
hodnotové orientace
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je předcházet vážným bezpečnostním rizikům organizovaného zločinu a korupce v České republice, přičemž hlavní důraz je kladen na mechanismy,  jejichž prostřednictvím k uvedeným trestným činům dochází. Projekt zpracuje a navrhne...
Hlavní řešitel:
Michael L. Smith, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
korupce
Zadavatel:
ministerský projekt
The principal goal of this project funded by the Czech Statistical Office was to gather quantitative data in order to improve the methodology employed to estimate the remittances made by migrants. The primary task of the project implemented by the...
Hlavní řešitel:
Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
ekonomie
Zadavatel:
ostatní
Projekt se zaměřuje na oblast rodinných politik s cílem přispět k dlouhodobě probíhající debatě o vlivu kultury a institucí na chování lidí. V rámci projektu budou provedena interview s rodiči z rodin s dětmi ve věku do 7 let jejich věku, a to v České...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Abstrakt: Česká sociologie prochází po roce 1989, kdy se zbavila ideologické zátěže, velkým rozvojem a zvolna opět vstupuje na mezinárodní pole. Do akademické obce se mohli vrátit perzekvovaní nebo exiloví pracovníci a nastoupila nová badatelská generace...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
historická sociologie
Zadavatel:
GA ČR
Zejména v posledních dvaceti letech došlo v ČR k zásadním změnám ve formách soukromého (partnerského a rodinného) života. Ty byly předmětem výzkumných šetření, jejichž poznání prohloubíme perspektivou životních drah a jejich hloubkovou analýzou...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je zkoumat volební chování českých občanů při volbách do Poslanecké sněmovny/České národní rady od roku 1990. K vysvětlení volebního chování (tedy volební účasti a volby strany) budou využity klasické teorie jako třídní hlasování, teorie...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt měl dva hlavní cíle: (1) posílit datové služby v sociálních vědách v ČR a zajistit jejich udržitelnost, (2) zajistit zapojení České republiky v nově vytvářené velké pan-evropské infrastruktuře CESSDA. Od roku 2012 byla součástí...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
metodologie výzkumu
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt analyzuje vývoj environmentálních hodnot a chování v ČR v historické a komparativní perspektivě. Projekt, jenž má ambice být významným přínosem do environmentální sociologie, se zaměřuje na čtyři základní  výzkumná témata. Za prvé pomocí šetření...
Hlavní řešitel:
Michael L. Smith, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
The "INSITO" Project seeks to contribute to an intensive exchange between knowledge multipliers from academia and the working world (social partners), at the level of the regional players in participating EU Member States. Selected principles on...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je posílit datové a metodologické zázemí pro empirický sociálněvědní výzkum s důrazem na mezinárodní komparaci na základě: 1) akvizice, odborného standardizovaného zpracování a archivace balíku dat ze socioekonomických výzkumů a jejich...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
sociologická data
Zadavatel:
ministerský projekt
Charakter rodinných politik v zemích střední a východní Evropy (CEE) je tématem, na které sociální vědci nemají jednotný názor. Prorodinná opatření jednotlivých zemí jsou obvykle posuzována pomocí souhrnných ukazatelů, zatímco dopad rodinné politiky na...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Věda a výzkum se vzrůstající měrou stávají předmětem manažerského pojetí a procedur. Projekt zkoumá dopady vědních politik na každodenní výzkumnou a vzdělávací praxi a způsoby, jakými výzkumné instituce a výzkumníci vyjednávají své epistemické a sociální...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
sociologie vědy
Zadavatel:
GA ČR
V tomto projektu se zaměřuji na studium vytváření, užívání a proměn společenskovědních znalostí při jejich pohybu mezi vědou a společností. Směřuji k porozumění odlišnostem mezi režimy zacházení s věděním v oblasti přírodních a technických oborů a...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
K důležitým otázkám týkajícím se fungování obecní samosprávy, které mají kromě teoretického významu rovněž zásadní praktický dopad, patří souvislost mezi výkonem samosprávy a endogenním rozvojovým potenciálem obcí. Endogenní rozvojový potenciál...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se zaměřuje na problematiku péče o děti, a to na jedné straně z pohledu státních politik a institucí, a na straně druhé z pohledu veřejných, politických a expertních diskurzů, které odrážejí dominantní mocenský diskurz "správné péče o děti". Za...
Hlavní řešitel:
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se zaměřuje na fenomén živitelství v České republice po roce 1989, který do současné doby nebyl v české sociologii systematicky zkoumán a který je přitom silně provázán s mnoha oblastmi sociální reality, zejména co se týče organizace soukromého...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Empiricky podložená komplexní sociologicko-politologická analýza naznačeného fenoménu neomezující se např. na deskripci volebních výsledků, změny ve stranickém vedení atd., ale i na historické podhoubí komunistického hnutí v ČR zejména s ohledem na...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je provést ucelený, do širšího kontextu zakomponovaný, teoreticky zarámovaný a empirickými výzkumy doložený popis transformace podmínek bydlení v ČR po roce 1990 zahrnující jak detekci hlavních příčin tohoto vývoje, tak analýzu jeho...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
GA ČR

Stránky