Nalezeno 322 projektů
Projekt měl dva hlavní cíle: (1) posílit datové služby v sociálních vědách v ČR a zajistit jejich udržitelnost, (2) zajistit zapojení České republiky v nově vytvářené velké pan-evropské infrastruktuře CESSDA. Od roku 2012 byla součástí...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
metodologie výzkumu
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt analyzuje vývoj environmentálních hodnot a chování v ČR v historické a komparativní perspektivě. Projekt, jenž má ambice být významným přínosem do environmentální sociologie, se zaměřuje na čtyři základní  výzkumná témata. Za prvé pomocí šetření...
Hlavní řešitel:
Michael L. Smith, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
The "INSITO" Project seeks to contribute to an intensive exchange between knowledge multipliers from academia and the working world (social partners), at the level of the regional players in participating EU Member States. Selected principles on...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je posílit datové a metodologické zázemí pro empirický sociálněvědní výzkum s důrazem na mezinárodní komparaci na základě: 1) akvizice, odborného standardizovaného zpracování a archivace balíku dat ze socioekonomických výzkumů a jejich...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
sociologická data
Zadavatel:
ministerský projekt
Charakter rodinných politik v zemích střední a východní Evropy (CEE) je tématem, na které sociální vědci nemají jednotný názor. Prorodinná opatření jednotlivých zemí jsou obvykle posuzována pomocí souhrnných ukazatelů, zatímco dopad rodinné politiky na...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Věda a výzkum se vzrůstající měrou stávají předmětem manažerského pojetí a procedur. Projekt zkoumá dopady vědních politik na každodenní výzkumnou a vzdělávací praxi a způsoby, jakými výzkumné instituce a výzkumníci vyjednávají své epistemické a sociální...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
sociologie vědy
Zadavatel:
GA ČR
V tomto projektu se zaměřuji na studium vytváření, užívání a proměn společenskovědních znalostí při jejich pohybu mezi vědou a společností. Směřuji k porozumění odlišnostem mezi režimy zacházení s věděním v oblasti přírodních a technických oborů a...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
K důležitým otázkám týkajícím se fungování obecní samosprávy, které mají kromě teoretického významu rovněž zásadní praktický dopad, patří souvislost mezi výkonem samosprávy a endogenním rozvojovým potenciálem obcí. Endogenní rozvojový potenciál...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se zaměřuje na problematiku péče o děti, a to na jedné straně z pohledu státních politik a institucí, a na straně druhé z pohledu veřejných, politických a expertních diskurzů, které odrážejí dominantní mocenský diskurz "správné péče o děti". Za...
Hlavní řešitel:
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se zaměřuje na fenomén živitelství v České republice po roce 1989, který do současné doby nebyl v české sociologii systematicky zkoumán a který je přitom silně provázán s mnoha oblastmi sociální reality, zejména co se týče organizace soukromého...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Empiricky podložená komplexní sociologicko-politologická analýza naznačeného fenoménu neomezující se např. na deskripci volebních výsledků, změny ve stranickém vedení atd., ale i na historické podhoubí komunistického hnutí v ČR zejména s ohledem na...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je provést ucelený, do širšího kontextu zakomponovaný, teoreticky zarámovaný a empirickými výzkumy doložený popis transformace podmínek bydlení v ČR po roce 1990 zahrnující jak detekci hlavních příčin tohoto vývoje, tak analýzu jeho...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
GA ČR
Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji. Existující sociologické výzkumy i sledování mediálního diskurzu...
Členové řešitelkého týmu:
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Témata:
náboženství a religiozita
Zadavatel:
GA ČR
Jde o pokračovací grant stejného jména, jež probíhal v letech 2001-2008. Své aktivity centrum rozvíjí ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na evropském výzkumu, podpora rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a podpora mladých...
Témata:
EU
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem přispět k zatraktivnění vědeckých profesí...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
Témata:
gender
Zadavatel:
ministerský projekt
Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně prostorové nerovnosti v metropolitních oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Zadavatel: GA ČR Doba řešení projektu: 2008 - 2010   Řešený projekt směřuje k propojení optik jednotlivců a domácností v široké oblasti socio...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Tento projekt zkoumal, s využitím unikátních dat z minulých výzkumů, povahu občanství v České republice a dědictví Pražského jara 1968. Na začátku května 1968 byl pro vedení Komunistické strany realizován výzkum názorů a postojů veřejnosti k...
Hlavní řešitel:
Pat Lyons, BA, MA, Ph.D., DSc.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
GA ČR
Podmínkou efektivity sociálního výzkumu je sdílení datových zdrojů: 1) využitelnost dat zpravidla přesahuje rámec jednoho projektu, 2) řada výzkumů se neobejde bez kombinování více zdrojů dat a 3) propojováním databází vznikají nové datové zdroje....
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky