Nalezeno 324 projektů
Projekt ESF Scientific Network byl koordinován Heinrichem Bestem (University of Jena) a Mauriziem Cottou (University of Siena).
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo poznat a analyzovat charakteristiky, strukturu a fungování parlamentních a ostatních relevantních politických stran ve vazbě na jejich fungování v parlamentu, na nižších úrovních organizační výstavby a naopak ve vztahu k evropským...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou názory generace současných studentů posledních ročníků vysokých škol (tj. lidí na prahu profesní kariéry) a generace jejich rodičů na roli žen profesně angažované mimo domov, v čem se liší názory mužů a žen a jak se...
Členové řešitelkého týmu:
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Zadavatel:
GA ČR
Projekt reaguje na pociťovanou potřebu shromažďovat, utřiďovat a efektivně a srozumitelně zveřejňovat informace o výzkumech veřejného mínění. Výsledky výzkumů veřejného mínění jsou pozorně sledovány a aktuálně uveřejňovány v médiích, často se již...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
metodologie výzkumu
Zadavatel:
GA ČR
Mezinárodní komparativní výzkumný projekt, kterého se účastní v současné době vedle amerických badatelek také výzkumnice ze dvou k EU přidružených zemí - České republiky a Polska - je zaměřen na zkoumání procesu rozšiřování Evropské unie. Důraz je...
Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ostatní
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ostatní
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je případová studie života podnikatelů a podnikatelek v současné české společnosti. Projekt je ucelenou analýzou sociálních a politických mechanismů, ovlivňujících profesní a soukromý život podnikatelů a...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem je provést komplexní, odborně založenou analýzu dotazovacích šetření volebních preferencí do Parlamentu ČR. Projekt vytvoří přehled o výzkumech, shromáždí a systematicky zpracuje dostupné materiály, zpřístupní veřejně dostupné datové soubory pro...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se zabýval otázkami formování české ekonomiky a české společnosti v období po skončení prvotní fáze transformace. Analyzovány byly procesy a jevy na pomezí sociologie a ekonomiky, sociální antropologie, psychologie, právního vědomí. Projekt se...
Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
EU
Zadavatel:
GA AV ČR
V rámci území, které je označováno pracovním názvem euroregion Nisa, vedle sebe žije kolem 1,5 milionu občanů České republiky, Německa a Polska. Soužití obyvatel zde bylo významně poznamenáno poválečným odsunem Němců z české a polské části euroregionu a...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
regiony
Zadavatel:
GA ČR
Hlavní cíle projektuV návaznosti na dva předcházejí projekty Národní kontaktní centrum – ženy a věda (OK 457a 1P OK 459), které probíhaly v letech 2001-2004 a 2005-2008, evropské aktivity na poli„vědecká kultura a gender“ a „věda...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D. , Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
ministerský projekt
SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) byl akronymem pro jeden z největších projektů 5. rámcového programu Evropské komise. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření metodických i operativních nástrojů regenerace existujícího bytového fondu v souladu se...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Podle poznatků z výzkumu probíhala genese nové elity během transformace, zejména v první polovině devadesátých letech, třemi způsoby: jednak jako reprodukce a víceméně plynulá adaptace starých státně socialistických elit na nové podmínky, jednak jako...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo „na základě vícestranné rekonstrukce procedur komunistického vládnutí rozpoznat, popsat a teoreticky uchopit mechanismus strategie vládnutí v reálném socialismu a zdroje jeho polistopadové setrvačnosti.“V rámci projektu...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
elity
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je výzkum profesních a životních drah žen ve vědecké instituci. Osou projektu je sociologická analýza struktury a dynamiky procesů souvisejících s pozicí žen orientovaných na vědeckou práci i kariéru. Cílem...
Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Změny ve společnosti a hospodářství v 90. letech podmínily oživení mezinárodního (přeshraničního) pohybu, přičemž poloha naší země ji předurčuje ke zprostředkování (realizaci) kontaktů mezi Západem a Východem. Česko se tak postupně stalo současně zemí...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
politika (a postoje k politice)
Zadavatel:
GA ČR
Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a...
Témata:
veřejné mínění
Zadavatel:
interní projekt
The project aims at making a prognosis about the post-accession cohabitation of "Western" and "Eastern" cultures in the European Union with a special emphasis on the differences between the now "included" and the still "excluded" countries of the former...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky