Nalezeno 322 projektů
Projekt je zaměřen na sledování participace pečujících otců v rodině a domácnosti jak během rodičovské dovolené, tak po jejich návratu zpět na trh práce s cílem porozumět jednání pečujících otců a identifikovat faktory, které podstatným způsobem...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo identifikovat a postihnout celosvětové trendy, zmapovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, navrhnout doporučení, metody a nástroje k pozitivnímu a žádoucímu vývoji kvality pracovního života, k eliminaci možných rizik jak...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je implementace mezinárodního standardu dokumentace dat Data Documentation Initiative (DDI), aplikace technologie NESSTAR v Sociologickém datovém archivu (SDA) Sociologického ústavu AV ČR a prohloubení integrace českého archivu do...
Hlavní řešitel:
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt je zaměřen na analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami, organizacemi a státem, a jejich vliv na právní systém. Tento proces je zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů,...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni byl realizován Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky v rámci programu výzkumu pro státní správu vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výzkumný projekt byl...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS, http://www.cec-wys.org) se zaměřuje na rozvoj aktivit směřujících k dosažení rovných příležitostí ve vědě a výzkumu ve středoevropském regionu a na zkoumání a zlepšení postavení mladých...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt nabídl komplexní analýzu nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích. Hlavními hledisky byly: institucionální rámec účasti žen, sociálně ekonomické struktury a předpoklady, politická kultura ve stranách i obecně. Vedle této analýzy...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Definice a zákaz sexuálního obtěžování na pracovišti jsou zavedeny v novele Zákoníku práce od roku 2004. Cílem projektu je zmapovat a provést sociologickou analýzu výskytu sexuálního obtěžování na pracovištích v ČR. Vedle analýzy souvislostí, které se...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další...
Hlavní řešitel:
Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
politika (a postoje k politice)
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt je součást mezinárodního komparativního výzkumného projektu International Metropolitan Observatory, který se soustřeďuje na studium sociálně-prostorových změn, k nimž dochází v metropolitních oblatech, a jejich vlivu na změny politického...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Hlavním cílem projektu je studovat rozdíly ve fungování regionů, které v tomto projektu chápeme jako jejich schopnost reagovat na sociální, ekonomické a politické změny, které zasahují českou společnost v období post-komunistické transformace,...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
  V rámci dvouletého projektu vznikla databáze cca 2 tisíc obcí, které se od jiné obce oddělily, s jejich základními charakteristikami: Téměř všechny nově vzniklé obce mají méně než 2 000 obyvatel, polovina má jenom do 200 obyvatel. Identifikace obyvatel...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Výzkum se soustředil na otázku podmíněnosti politických orientací a postojů jednotlivců a pokusil se odpovědět na otázku: je to postavení jednotlivce v sociální struktuře nebo to jsou teritoriálně specifické faktory, které jeho postoje ovlivňují?...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je podpora účasti ČR ve výzkumném programu Evropské nadace pro vědu (ESF) „Evropský sociální výzkum“ (European Social Survey - ESS), kterého se účastní také Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Itálie, Maďarsko,...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
hodnotové orientace
Zadavatel:
GA ČR
Projekt byl zaměřen na analýzu fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Kromě studia nedobrovolné bezdětnosti byl zaměřen i na šetření volby života bez dětí. Důraz je kladen na výzkum životních strategií, podmínek a identit bezdětných mužů a žen tří...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt provedl mezinárodně komparovatelné kvantitativní šetření v rámci mezinárodního projektu ISSP (modul 2004 Občnaství), kde se zaměřil na čtyři klíčové dimenze občanství: hodnocení politických a demokratických institucí občany; definice ideálních...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt si klade za cíl identifikovat hlavní zdroje a příčiny nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v ČR, o kterých je z předchozích analýz známo, že patří k největším v OECD. Předpokládáme, že tak jako v jiných zemích, k hlavním zdrojům těchto...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Výzkum je zaměřen na studium politické a občanské participace žen ve střední a východní Evropě. Analyzován je rozsah a strategie jejich působení v rámci politických stran, neziskových organizacích, odborech a sociálních hnutích. Dále se zkoumá, do jaké...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
EU
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt přináší analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem, existujících forem zprostředkování zájmů a jejich efektivnosti. Proces zprostředkování zájmů je zkoumán z hlediska sfér, v...
Zadavatel:
ministerský projekt
Smyslem projektu bylo postihnout europeizaci průmyslových vztahů v rámci pokračující ekonomické a politické integrace Evropy. Cílem projektu bylo sledovat vliv přímých zahraničních investic firem, které mají své sídlo v zemích EU a zejména německých...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky