Nalezeno 324 projektů
Výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study – KNOWING(Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) je mezinárodní srovnávací projekt, který se zaměřuje na procesy vytváření vědění a na institucionální...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Témata:
gender
Zadavatel:
mezinárodní projekt
 Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008 Shrnutí projektu   Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Projekt vychází ze skutečnosti, že česká produkce z oblasti sociologie vzdělání se může již řadu let chlubit velkým množstvím původních studií věnujících se problematice vzdělanostních nerovností, avšak problematika vzdělanostní mobility zkoumána není....
Hlavní řešitel:
PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
náboženství a religiozita
Zadavatel:
GA ČR
projekt řešený v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, na němž se podílejí také další ústavy AV ČR
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
The proposed research project, which is structurally based on the comparative analysis of the role of social capital and civil society in achieving the goals of development policy through stimulating social partnerships and improving levels of...
Členové řešitelkého týmu:
Cílem projektu byla realizace kvalitativního a kvantitativního výzkumu cizinců, kteří pobývali v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, s důrazem na demografické charakteristiky migrantů, jejích vzdělanostně-kvalifikační...
Hlavní řešitel:
Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z...
Hlavní řešitel:
Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
sociální nerovnosti
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je prozkoumat představy o vztahu legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemnou podmíněnost. Zabývá se také problematikou sociální nerovnosti a sociálního kapitálu. Zapojení do mezinárodní sítě umožňuje přistupovat k...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda existují takové „tranzitivní“, institucionálně a kulturně specifické faktory, které jsou příčinou vysokých cen a nízké finanční dostupnosti staršího i nového vlastnického bydlení v Praze, odhadnout...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
GA ČR
Projekt číslo CIT3-CT-2005-513421 je součástí šestého rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem byl výzkum změn v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které procházeli změnou v důsledku prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Projekt se...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Hlavním cílem projektu je komplexní analýza vlivu právního důvodu užívání bytu (typu bydlení) a existujících i potenciálních nástrojů bytové politiky včetně regulace nájemného na faktickou i anticipovanou mobilitu pracovní síly v České republice. Cílem...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
ministerský projekt
Poznatky o pracovních silách v ČR jsou rozsáhlé, nejsou však integrované. Různé výzkumy popisují důležité charakteristiky, neposkytují však dostatečně komplexní obraz měnící se podoby a struktury lidských zdrojů. Zejména pak “tvrdé” statistické údaje...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (dále jen NKC-ŽV) bylo ustaveno při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2001 na základě projektu OK 457 (2001-2004) a jeho činnost se dále rozvíjela v letech 2005-2008 v rámci navazujícího projektu 1P...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt navrhuje komplexní výzkum podmínek pro kombinaci pracovního a rodinného života v české společnosti. Zaměřuje se na legislativní, sociálně-politickou, institucionální, zaměstnavatelskou a individuální rovinu řešení kombinace pracovních a rodinných...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
 Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
rodina
Zadavatel:
GA AV ČR
Editoři: Yasar Abu Ghosh, Jakub Grygar, Marek Skovajsahttp://sreview.soc.cas.cz/index.php3?disp=archiv...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je vytvoření hlubšího konceptuálního, empirického a normativního porozumění všem aspektům vládnutí v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována výskytu, vykonávání, vyhodnocování a vývoji nových a inovativních modelů vládnutí. Celoevropský a...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků...
Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Předmětem projektu je sociologická studie rodičovství po partnerském rozchodu v ČR, tak jak jej prožívají a realizují na jedné straně matky, které mají dítě (děti) svěřené do vlastní výchovy, a na druhé straně otcové, kteří s dítětem (dětmi) ztrácejí...
Hlavní řešitel:
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR

Stránky