Nalezeno 320 projektů
Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda existují takové „tranzitivní“, institucionálně a kulturně specifické faktory, které jsou příčinou vysokých cen a nízké finanční dostupnosti staršího i nového vlastnického bydlení v Praze, odhadnout...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
GA ČR
projekt řešený v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, na němž se podílejí také další ústavy AV ČR
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
The proposed research project, which is structurally based on the comparative analysis of the role of social capital and civil society in achieving the goals of development policy through stimulating social partnerships and improving levels of...
Členové řešitelkého týmu:
Cílem projektu byla realizace kvalitativního a kvantitativního výzkumu cizinců, kteří pobývali v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, s důrazem na demografické charakteristiky migrantů, jejích vzdělanostně-kvalifikační...
Hlavní řešitel:
Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z...
Hlavní řešitel:
Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
sociální nerovnosti
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je prozkoumat představy o vztahu legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemnou podmíněnost. Zabývá se také problematikou sociální nerovnosti a sociálního kapitálu. Zapojení do mezinárodní sítě umožňuje přistupovat k...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt číslo CIT3-CT-2005-513421 je součástí šestého rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem byl výzkum změn v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které procházeli změnou v důsledku prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Projekt se...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Hlavním cílem projektu je komplexní analýza vlivu právního důvodu užívání bytu (typu bydlení) a existujících i potenciálních nástrojů bytové politiky včetně regulace nájemného na faktickou i anticipovanou mobilitu pracovní síly v České republice. Cílem...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
bydlení
Zadavatel:
ministerský projekt
Editoři: Yasar Abu Ghosh, Jakub Grygar, Marek Skovajsahttp://sreview.soc.cas.cz/index.php3?disp=archiv...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Poznatky o pracovních silách v ČR jsou rozsáhlé, nejsou však integrované. Různé výzkumy popisují důležité charakteristiky, neposkytují však dostatečně komplexní obraz měnící se podoby a struktury lidských zdrojů. Zejména pak “tvrdé” statistické údaje...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (dále jen NKC-ŽV) bylo ustaveno při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2001 na základě projektu OK 457 (2001-2004) a jeho činnost se dále rozvíjela v letech 2005-2008 v rámci navazujícího projektu 1P...
Hlavní řešitel:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
gender
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt navrhuje komplexní výzkum podmínek pro kombinaci pracovního a rodinného života v české společnosti. Zaměřuje se na legislativní, sociálně-politickou, institucionální, zaměstnavatelskou a individuální rovinu řešení kombinace pracovních a rodinných...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
 Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
rodina
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu bylo identifikovat a postihnout celosvětové trendy, zmapovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, navrhnout doporučení, metody a nástroje k pozitivnímu a žádoucímu vývoji kvality pracovního života, k eliminaci možných rizik jak...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je vytvoření hlubšího konceptuálního, empirického a normativního porozumění všem aspektům vládnutí v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována výskytu, vykonávání, vyhodnocování a vývoji nových a inovativních modelů vládnutí. Celoevropský a...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků...
Hlavní řešitel:
PhDr. Marie Čermáková
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Předmětem projektu je sociologická studie rodičovství po partnerském rozchodu v ČR, tak jak jej prožívají a realizují na jedné straně matky, které mají dítě (děti) svěřené do vlastní výchovy, a na druhé straně otcové, kteří s dítětem (dětmi) ztrácejí...
Hlavní řešitel:
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je identifikovat hlavní proměny pracovního trhu a studovat jejich souvislosti a dopady na organizaci soukromého života obyvatel ČR. Konkrétně se projekt zaměří na proměny forem partnerského a rodinného soužití, výchovy, pluralizace...
Hlavní řešitel:
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Tento interdisciplinární projekt využívá výzkumu veřejného mínění a komunikace na úrovni teoretické, konceptuální a empirické při studiu evropské integrace a vytváření ústavy EU. Jedná se o komparaci, která zahrnuje případové studie z České republiky,...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt je zaměřen na sledování participace pečujících otců v rodině a domácnosti jak během rodičovské dovolené, tak po jejich návratu zpět na trh práce s cílem porozumět jednání pečujících otců a identifikovat faktory, které podstatným způsobem...
Hlavní řešitel:
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR

Stránky