Trvání projektu: 
2022 - 2024

Projekt Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí bude řešen od ledna 2022 do dubna 2024. Jeho stěžejní část tvoří založení samotného výzkumného centra, jehož produkce přispěje ke zlepšení ochrany a prosazování lidských práv v České republice (ČR), a to konkrétně práva na ochranu života a na život bez (domácího a genderově podmíněného) násilí. Pro založení centra je zásadní získání aktuálních reprezentativních dat, která zmapují zkušenosti dospělé populace ČR s domácím a genderově podmíněným násilím. Proto v první fázi řešení projektu uskutečníme sběr těchto dat. Dalším krokem je interpretace sebraných dat v reflexi aktuálních kvalitativních výzkumů a v kontextu mezinárodního poznání, jež mimo jiné zohledňuje i genderovou podmíněnost násilí. Tuto vědomostní bázi posléze využijeme pro zahájení diskuze napříč ČR, a to s představiteli a představitelkami klíčových institucí, které mají za úkol pracovat s lidmi, kteří těmto typům násilí čelí (zejména OSPOD, Policie ČR, intervenční centra, pomáhající organizace), ale i s širokou veřejností. U diskuzí počítáme i se zapojením samotných přeživších tak, aby se jejich perspektiva stala součástí systémových řešení násilí i jeho prevence. Pro kultivaci diskuze o příčinách i prevalenci tohoto typu násilí, a tedy i porušování základních lidských práv, využijeme aktuální zahraniční poznatky, s nimiž budeme průběžně seznamovat především odbornou veřejnost, a to prostřednictvím kulatých stolů zaměřených na síťování. Na závěr projektu proběhne i mezinárodní konference k tématu rovněž za účasti norského partnera. Dlouhodobým cílem projektu je ustavit dobrou výzkumnou praxi, která pomůže překonat mnohdy zásadní metodologické nedostatky stávajících namnoze pouze dílčích, nevhodně zevšeobecňovaných výzkumů. Tímto způsobem projekt přispěje ke zvýšení povědomí o konkrétním porušování lidských práv i možnostech nápravy a prevence.

V roce 2022 došlo k zahájení sběru dat v rámci kvantitativního šetření. V rámci přípravných prací pro metodiku a získání zpětné vazby došlo k propojení a prohloubení stávající spolupráce zejména s neziskovým sektorem. Zaměření metodiky bude zejména na způsob a typ sběru dat o případech domácího násilí. Vyšel rovněř první z odborných článků k tématu projektu, který si můžete přečíst zde.

V roce 2023 CVVM finalizovalo kvantitativní šetření „Kvalita života a pocit bezpečí 2022-2023“.  Dále došlo k finalizaci zprávy z kvalitativního výzkumu s mladými dospělými, které/kteří zažívali různé projevy domácího násilí coby děti. Obě zprávy byly prezentovány na tiskové konferenci, která předcházela závěrečné konferenci projektu, jež se konala 8. 3. 2024 v prostorách Hyb4City. Z významných výstupů projektu je pak třeba zmínit i úspěšné uspořádání kulatých stolů se zástupkyněmi a zástupci ministerstev, rezortních výzkumných ústavů i organizací občanské společnosti, jejichž cílem bylo navrhnout možný postup pro zlepšení způsobu, jímž jsou v ČR zaznamenávány případy femicid, a to zejména v kontextu domácího, genderově podmíněného a partnerského násilí. 

Další informace zde.

Projekt je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Fondů EHP 2014-2021.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Dana Moree (FHS UK)
Lenka Slívová (FHS UK)
Magdaléna Šťovíčková Jantulová (FHS UK)
Témata: 
gender
mezilidské vztahy
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Nyklová, Blanka, Dana Moree, Vanda Maufras Černohorská

In this article, we interpret some of the findings from an extensive explorative qualitative study conducted from April to December 2020 that used semi-structured interviews, interviews with clients of an assistance-providing organisation, and analyses of concrete cases from the period of the first pandemic lockdown in the Czech Republic.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nyklová, Blanka, Moree Dana

Pracovní název předkládaného výzkumu zněl „Potřeby dětí a násilí v blízkých vztazích“.

Téma:
gender, mezilidské vztahy, rodina
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace