Trvání projektu: 
2004 - 2006

Hlavním cílem projektu je studovat rozdíly ve fungování regionů, které v tomto projektu chápeme jako jejich schopnost reagovat na sociální, ekonomické a politické změny, které zasahují českou společnost v období post-komunistické transformace, prohlubující se evropské integrace a vzrůstajícího vlivu globalizace, a analyzovat příčiny existujících rozdílů. Soustředíme se na tři hlavní typy potenciálních vysvětlujících faktorů: politickou kulturu, sociálně-ekonomické a institucionální faktory. V prvním kroku zmapujeme ekonomické, sociální a politicko-kulturní rozdíly mezi regiony České republiky. Poté identifikujeme hlavní aktéry na regionální úrovni, a prostřednictvím sociologického šetření analyzujeme jejich sociální, politické a ekonomické zázemí, hodnotové orientace a preference, pokud jde o hlavní směry rozvoje jejich regionu a fungování regionálních institucí. Provedeme srovnávací analýzu fungování regionálních institucí, a také sekundární analýzy dat z výzkumů veřejného mínění shromážděných v Sociologickém datovém archivu se zaměřením identifikaci meziregionálních rozdílů v politické kultuře populace. Shromážděná data nám umožní analyzovat vzájemné vztahy mezi fungováním regionálních politických institucí, chováním a preferencemi regionálních politických elit na straně jedné a ekonomickým, sociálním a politicko-kulturním kontextem, v němž se tyto nové regionální instituce utvářejí na straně druhé.

 

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 22, zobrazeno 11 - 20)

Sedláčková, Markéta
Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Sedláčková, Markéta
Téma:
občanská společnost
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Sedláčková, Markéta
Téma:
důvěra/sociální koheze, občanská společnost
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Kostelecký, Tomáš

Autor zdůrazňuje význam prostorové dimenze společenských jevů a nezbytnost jejího zkoumání v empirickém společenskovědním výzkumu. Shrnuje obsah tematického monočísla časopisu, které se tématem zabývá.

 

Téma:
metodologie výzkumu, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Autor zdůrazňuje význam prostorové dimenze společenských jevů a nezbytnost jejího zkoumání v empirickém společenskovědním výzkumu. Shrnuje obsah tematického monočísla časopisu, které se tématem zabývá.

 

Téma:
metodologie výzkumu, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Patočková, Věra, Vobecká, Jana

Článek prezentuje výsledky empirického výzkumu zaměřeného na odhalení možných souvislostí mezi úrovní sociálního kapitálu, ekonomickou výkonností a výkonem vlády na úrovni krajů v České republice. Analýzy nepotvrzují hypotézu o pozitivních korelacích mezi sledovanými proměnnými. Ukazuje se ovšem, že významný pozitivní vliv na všechny sledované proměnné má úroveň lidského kapitálu, měřeného vzdělaností populace krajů.

 

Téma:
regiony, sociální politika, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Patočková, Věra, Illner, Michal

Autoři článku se snaží odpovědět na otázku, zda regionální vlády v ČR (tj. volené a nevolené orgány samosprávných krajů) fungují přibližně na stejné úrovni nebo zda se jejich výkon navzájem liší. A pokud se liší, jak velké a jak strukturované jsou rozdíly mezi jejich výkonem. Analýza se opírá o soubor ukazatelů výkonu krajských vlád, který autoři navrhli, a o agregátní index konstruovaný na základě tohoto souboru.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Lux, Martin, Kostelecký, Tomáš, Mikeszová, Martina, Sunega, Petr

This article deals first with the relative affordability of owner-occupied housing in Prague compared to the situation in the Czech Republic in general. The relative position of Prague in this region is then assessed in a cross-national comparison and determined to be specific. The article’s main objective is to uncover the main demand factors behind the high prices and the low affordability of owner-occupied housing in Prague.

Téma:
bydlení, ekonomie, město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel, Vobecká, Jana

V předkládané studii se autoři snaží odpovědět na tři základní otázky: Jaké byly sociodemografické charakteristiky a politické dráhy regionálních politických elit zvolených pro první funkční období regionálních samospráv 2000 – 2004? Jak a v čem se změnila struktura těchto elit po volbách v roce 2004 a jaké byly širší příčiny zaznamenaných změn? Pro analýzu jsou využita data z reprezentativního výzkumu regionálních elit z roku 2004 a výsledky krajských voleb z listopadu 2004.

 

Téma:
regiony, sociologická data, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková

Článek se zabývá otázkou jak měřit výkon vlád. Možné přístupy se dají v zásadě rozdělit do čtyř skupin. První skupinu představují měření pomocí ukazatelů sociálně-ekonomického rozvoje vládou spravovaného území. Do druhé skupiny patří měření prostřednictvím subjektivního hodnocení fungování vlády. Do třetí skupiny patří řešení zaměřující se na měření procedurální a institucionální efektivnosti a kvalitu výkonu vlády.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky