Trvání projektu: 
2020 - 2022

Anotace projektu
Projekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve vzdělávání, obsah vzdělávání, profil absolventa, participace a reakce rodičů a učitelská profese. Z důvodu zjištění vztahů mezi hodnotami, zkušenostmi a názory na vzdělávací politiku jsou v projektu použity kvantitativní i kvalitativní metody a speciální designy výzkumu.

Cíle projektu
Cílem projektu je na základě rozsáhlého zkoumání hodnot a postojů ke vzdělávání ve vazbě na názory na konkrétní politiky a opatření vzdělávací politiky navrhnout doporučení pro další zavádění změn ve vzdělávání. Kromě propojení hodnot a postojů s názory na daná opatření je rovněž cílem zjistit vliv různých informací na postoje k vybraným politikám, a v tomto kontextu sledovat interpretační a argumentační rámce. To vše bude sledováno v několika klíčových tematických okruzích, jako jsou nerovnosti ve vzdělávání, které zahrnují téma inkluze, obsah vzdělávání a profil absolventa v primárním a sekundárním vzdělávacím stupni, zejména napětí mezi důrazem na vědomosti a důrazem na kompetence, participace rodičů a reakce na implementaci různých opatření vzdělávací politiky, a učitelská profese, její reflexe a kvalifikační předpoklady pro vstup do této profese. Cílem je sledovat uvedená témata u všech zkoumaných populací, tedy obecné veřejnosti, angažované veřejnosti, rodičů a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů. Záměrem je identifikovat shodné prvky, ale také možné rozpory v pohledu jednotlivých veřejností. Zároveň je cílem určit možné diskrepance v zastávaných hodnotách na jedné straně, a názorech na konkrétní opatření vzdělávací politiky na straně druhé, a to vše v kontextu zkušeností aktérů s různými opatřeními. Toto je totiž další dimenze, kterou je potřeba při implementaci vzdělávací politiky vzít v potaz, jelikož kromě hodnot i zkušenosti moderují názory na jednotlivá opatření. Právě poukázáním na možné rozpory projekt odhalí neuralgické body realizace politik a zformuluje návrhy řešení. Pro formulaci efektivních návrhů, jak zacházet s veřejným míněním, pak budou použity i výsledky testování různých podávaných informací a argumentačních rámců ohledně jednotlivých politik a opatření ve vzdělávání.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány:
V projektu bude realizováno několik navazujících šetření. První bude předložena sekundární analýza, jejímž cílem je sledovat vývoj hodnot a postojů ke vzdělávání a opatřením ve vzdělávací politice v čase. Jedním z kvantitativních šetření bude reprezentativní výzkum obecné populace ČR ve věku 15 a více let. Druhé kvantitativní šetření bude zaměřené na angažovanou veřejnost, tedy na populaci rodičů dětí ve věku 5 až 20 let. Tato šetření umožní zjistit rozložení postojů a jevů v populaci a určit vztahy mezi nimi. Kvůli sledování případné změny názorů budou v těchto výzkumech realizovány experimenty a naváže na ně tzv. deliberative poll (občanská konzultace) s rodiči dětí ve věku 5 až 20 let. Pomocí experimentů v rámci výběrového šetření je možné sledovat vliv odlišného zarámování politik, nebo podání doplňujících informací, v případě deliberative poll je důležitá diskuse respondentů o hodnotových dilematech nebo opatřeních ve vzdělávací politice. Profesní veřejnost, tedy učitelé a ředitelé základních a středních škol, bude šetřena prostřednictvím kvalitativních metod, aby bylo možné rozpoznat mechanismy, které stojí za jejich názory na vzdělávací politiku, a určit významy a interpretace, které připisují zkoumaným problémům. Bude realizováno šest focus groups s učiteli základních a středních škol a patnáct individuálních hloubkových rozhovorů s řediteli základních a středních škol, v obou případech v Praze, krajských městech a menších městech. Sekundární analýza bude hotová v prvním roce, zároveň budou vytvářeny dotazovací nástroje pro další výzkumy. Šetření na obecné populaci a populaci rodičů budou probíhat v první polovině druhého roku řešení projektu (2021). Deliberative poll s rodiči bude organizován na podzim 2021. Profesní veřejnost bude dotazována v první polovině roku 2022. Pět dílčích závěrečných zpráv z každého šetření bude vytvořeno a oponováno průběžně, v posledním roce bude sepsána shrnující závěrečná zpráva s doporučeními ohledně práce s veřejným míněním.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP

Témata: 
hodnotové orientace
vzdělání
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Tabery, Paulína, Hanzlová, Radka, Spurný, Martin

Předkládaná závěrečná zpráva je první ze sedmi výzkumných zpráv vytvořených v rámci projektu Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace

Téma:
veřejné mínění, vzdělání
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
jiná publikace