Trvání projektu: 
2005 - 2007

 

Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak demografické práce, které upozorňují na to, že se v českém případě nemanželská plodnost kumuluje mezi mladými ženami s nízkým a velmi nízkým vzděláním

Po roce 1989 v české společnosti vzrostly podíly neúplných rodin, ale především se prudce zvýšily počty svobodných matek a v současné době se rodí přibližně 30 % dětí neprovdaným ženám. I když porození dítěte neprovdanou ženou nemusí samo o sobě vypovídat o sociální marginalizaci, v mnoha případech tomu tak je. O typu a relativní rizikovosti svobodného mateřství vypovídají dva faktory: 1) jaké je typické sociální postavení neprovdaných matek; 2) kolik z neprovdaných matek žije v de fakto manželstvích.

Navrhovaný projekt počítá s uskutečněním empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit, zda otcové dětí neprovdaných matek obvykle žijí ve stejné domácnosti a nakolik lze nárůst mimomanželské plodnosti vysvětlit rostoucí popularitou nesezdaných soužití. Výzkum se bude rovněž zaměřovat na otázku, zda a v jaké formě se muži zapojují do výchovy dětí a umožní srovnání rodin manželských a ostatních domácností s dětmi. Tímto způsobem se získá jedinečná informace o tom, jaký podíl mimomanželské plodnosti představují svobodné matky v tradičním smyslu slova, jaký je podíl neprovdaných matek žijících ve faktických manželstvích a jaká je sociální situace neprovdaných matek.

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
rodina
Zadavatel: 
GA AV ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 36, zobrazeno 21 - 30)

Chaloupková, Jana

Bulletin se zaměřuje na situaci neprovdaných matek. První část shrnuje demografický vývoj nemanželské plodnosti a dále ukazuje základní výsledky víceúrovňových modelů. Druhá část bulletinu přináší základní výsledky specializovaného šetření matek, které umožňuje detailnější pohled na sociální situaci neprovdaných matek.

Téma:
rodičovství, sociologická data
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana

Záměrem této studie je představit hlavní přístupy současného výzkumu zaměřeného na problematiku domácí práce. V první části jsou zkoumány zdroje problematického statusu domácí práce v současné společnosti. V druhé části jsou rozlišeny ekonomické a sociálně konstruktivistické přístupy k vysvětlení dělby domácí práce. První z nich se soustředí na ekonomickou racionalitu a srovnávaní zdrojů, druhý klade do popředí význam genderové ideologie a potvrzování genderové identity.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
working paper
Chaloupková, Jana

Tento text zkoumá, zda se liší hospodaření s příjmy nesezdaných párů a párů, které uzavřely manželství. S použitím dat z ISSP z roku 1994 a 2002 se snaží najít odpověď na otázku, zda se v České republice v průběhu devadesátých let 20. století mění charakter nesezdaných soužití a zda se ekonomické upořádání nesezdaných párů s dětmi přibližuje manželským párům. Třídění druhého stupně ukazuje, že nesezdané páry častěji než manželé hospodaří odděleně.

Téma:
mezilidské vztahy, mzdy a příjmy, rodina
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
impaktovaný článek
Chaloupková, Jana

Tato stať vychází z dat výzkumného šetření Sociální a ekonomické podmínky mateřství 2006 a zaměřuje se na důvody, jakými vysvětlovaly neprovdané matky svoji rodinnou situaci při narození dítěte. V první části jsou identifikovány tři typy motivací svobodného mateřství: nesouhlas/absence partnera, liberální postoje a pragmatické (ekonomické) důvody. Dále jsou analyzovány sociálně-demografické charakteristiky těchto skupin svobodných matek a charakter jejich rodinného uspořádání.

Téma:
mezilidské vztahy, rodičovství, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Chaloupková, Jana

Cílem textu je srovnání dělby domácí práce a hodnocení její spravedlnosti v sedmi evropských zemích na základě dat ISSP 2002. Středem zájmu je především vztah mezi subjektivním hodnocením spravedlnosti podílu na domácí práci a časem, který je na práci v domácnosti vynakládán. Důraz je přitom kladen na rozlišení podle charakteru zapojení obou partnerů do placené práce.

Téma:
práce, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Chaloupková, Jana
Téma:
hodnotové orientace, rodičovství, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Chaloupková, Jana
Téma:
hodnotové orientace, rodičovství, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Chaloupková, Jana

Tento text podává základní přehled o neziskových organizacích, které se v České republice zaměřují na prosazování rovných příležitostí mužů a žen a na podporu žen. Vedle ženských organizací se zaměřuje i na další neziskové organizace, které se v rámci svých aktivit soustředí na podporu žen či podporu rovných příležitostí mužů a žen. V 90.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Soukupová, Eva

Článek věnuje pozornost českému sociálnímu systému, v němž se zaměřuje zejména na opatření a dávky určené matkám samoživitelkám. Pomocí analýzy struktury a výše dávek státní sociální podpory se autorka snaží zjistit, zda a za jakých okolností se finančně vyplácí status matky samoživitelky a život v nesezdaném soužití oproti manželství.

Téma:
rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Mitchell, Eva

Článek detailně analyzuje a srovnává pojetí mateřské dovolené v ČR a vybraných státech EU. Diskutována je zejména délka a podmínky mateřské dovolené (MD) a výše vypláceného příspěvku v mateřství. Výsledkem analýzy je žebříček zemí vytvořený na základě průměrného skóru, kombinujícího celkový objem peněz vyplacený na příspěvku v mateřství v průběhu mateřské dovolené a podíl hrubé měsíční mzdy nahrazený v jednom měsíci MD.

Téma:
EU, mzdy a příjmy, péče, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky