Trvání projektu: 
2006 - 2011

Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu, zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení podmínek setrvalosti venkovského osídlení v něm. Projekt má upozornit na možnosti státní správy a samosprávy ohledně omezení dopadů marginalizace území. Příjemcem koordinátorem je Ústav geoniky AV ČR, dalšími příjemci Sociologický ústav a Ústav soudobých dějin AV ČR, spolupříjemcem Sdružení obcí Orlicko.

Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 10, zobrazeno 1 - 10)

Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Jana Stachová

Tématem studie jsou souvislosti sociálního kapitálu a sítě vazeb mezi organizacemi, podílejícími se na aktivitách rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Analýza jejich sítě ukázala vzájemnou provázanost, důvěru, kterou si projevují ve vzájemné spolupráci a kterou mají v proces rozhodování o podpoře projektů rozvoje cestovního ruchu. Část práce se věnuje mikroregionu Králicko, které je zájmovým územím Turistické oblasti Králický Sněžník.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vajdová, Zdenka (ed.)

Cílem publikace je představení regionu Orlicko ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů, které se podílejí na řešení projektu Rozvojové zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu případovým územím pohraničí. Geograficky a společensky je region Orlicka vymezen obcemi Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v několika vzájemně provázaných aspektech.

Téma:
regiony, veřejná politika, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vajdová, Zdenka

Cílem publikace je představení regionu Orlicko ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů, které se podílejí na řešení projektu Rozvojové zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu případovým územím pohraničí. Geograficky a společensky je region Orlicka vymezen obcemi Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v několika vzájemně provázaných aspektech.

Téma:
občanská společnost, regiony, veřejná politika, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana, Daniel Čermák

Cílem publikace je představení regionu Orlicko ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů, které se podílejí na řešení projektu Rozvojové zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu případovým územím pohraničí. Geograficky a společensky je region Orlicka vymezen obcemi Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v několika vzájemně provázaných aspektech.

Téma:
regiony, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka

Cílem publikace je představení regionu Orlicko ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů, které se podílejí na řešení projektu Rozvojové zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu případovým územím pohraničí. Geograficky a společensky je region Orlicka vymezen obcemi Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v několika vzájemně provázaných aspektech.

Téma:
občanská společnost, regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel, Jana Stachová

Cílem publikace je představení regionu Orlicko ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů, které se podílejí na řešení projektu Rozvojové zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu případovým územím pohraničí. Geograficky a společensky je region Orlicka vymezen obcemi Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v několika vzájemně provázaných aspektech.

Téma:
občanská společnost, regiony, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka (ed.)

Základním cílem publikace je deskripce dvou faktorů, jejichž vliv na rozvoj území je podstatný. Je to stupeň rozvoje občanské společnosti a podoba sociální sítě aktérů místního rozvoje. Předmětem studia je Orlicko v Pardubickém kraji. Indikátory politické a občanské participace, a partnerství mezi sektory jsou zjišťované především z veřejně dostupných zdrojů. Sociální síť nejdůležitějších aktérů místního rozvoje je aproximovaná 35 institucemi veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Čermák, Daniel

Kapitola popisuje rozličné způsoby vymezení pohraničí v odborné literatuře a seznamuje čtenáře s národnostním složením obyvatel Orlicka před II. světovou válkou. Na závěr je ještě kapitola doplněna informací o výsledcích z celorepublikového šetření pohraničních regionů „Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky“, které se vztahují ke studované oblasti.

Téma:
regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana

Územím, které je předmětem studia, je Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí; přesně je vymezeno územím Sdružení obcí Orlicko na polské hranici. Na rozvoj občanské společnosti Orlicka ukazují jak indikátory politické a občanské participace, tak i indikátory partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Indikátory jsou zjišťovány z národních a regionálních statistik a databází a rovněž z výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka

Sociální síť nejdůležitějších aktérů místního rozvoje je aproximována 35 institucemi veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. Data o síti jsou získána specializovaným dotazníkovým šetřením představitelů těchto institucí. Kvantitativní charakteristiky sítě, jako jsou hustota, centralita nebo centralizace sítě, nevykazují žádné extrémní hodnoty, které by naznačovaly mimořádné podmínky pro spolupráci tří sektorů. Veřejný sektor je však zřejmým motorem místního rozvoje.

Téma:
EU, občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii