Trvání projektu: 
2020 - 2023

Záměrem projektu bylo vytvořit nástroj predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ, který zároveň umožní identifikovat oblasti pro případnou psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci.

Cíle projektu: 1) vyvinout rychlý screeningový test k predikci pozdějšího rizika neúspěšnosti v období při přechodu na 2. st. na základě testování na počátku školní docházky, aby v případě potřeby žák mohl být zavčas poslán na podrobnější vyšetření; 2) zhodnotit prediktivní validitu testu; 3) předložit nástroj a výsledky studie odborné pedagogicko-psychologické obci formou workshopů; 4) popsat souvislost úrovně rané gramotnosti a pozdějšího školního výkonu resp. rizika neúspěšnosti při přechodu na 2.st. ve vazbě na socio-kulturně podmíněné praktiky rodiny a charakter lokality školy.

Výsledky projektu přispějí k naplnění národní priority snižování nerovnosti ve vzdělávání [Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020], konkrétně: zlepšování kvality výuky na druhém stupni (podpora škol); modernizace systému hodnocení na úrovni žáka (podpora pedagogů při poskytování formativní zpětné vazby); revize mechanismů vnější diferenciace vzdělávacích cest (při přechodu na 2. stupeň/víceletá gymnázia) – diagnostické nástroje k eliminaci vyčleňování dětí mimo hlavní vzdělávací proud; vymezení typů a stupňů znevýhodnění a nadání žáků; zavedení systému diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí; zajistit testování žáků na dobrovolné bázi a zacílit výlučně na poskytování zpětné vazby (žákům, jejich rodičům, učitelům, školám a tvůrcům vzdělávací politiky).

V průběhu roku 2021 byl dle pozměněného harmonogramu z důvodu protipandemických opatření započat odložený výzkum žáků 1. a 2. stupně̌ v lokalitách socioekonomicky znevýhodněného regionu Severozápad a v místech působení garantů projektu. Do výzkumu se zapojilo 25 náhodně vybraných škol. Sběr dat realizovaný oddělením CVVM započal koncem září první etapou panelového výzkumu prvňáčků (celkem 398 žáků), současně byli osloveni rodiče žáků 2. stupně̌ (411 žáků 6. a 9. tříd). Z důvodů̊ opakovaných karantén (celých tříd, konkrétních žáků i tazatelů̊) probíhal terénní sběr do konce roku a v několika případech ještě v průběhu ledna 2022. Vedle samotné realizace výzkumu na školách proběhly odborné analytické práce pro přípravu druhé vlny testování a dotazování prvňáčků i žáků druhého stupně. Vypracovány byly také rešerše pro odbornou stať, analyzována data za žáky druhého stupně v panelu regionu Střední Čechy a Prahy a připraveny první podklady pro text budoucí výzkumné zprávy.

V průběhu roku 2022 byla dokončena první etapa výzkumu prvňáčků a proběhl výzkum žáků šestých a devátých tříd na školách. Druhá polovina roku byla ve znamení šetření rodičů všech školáků zúčastněných ve studii, současně pokračovala druhá etapa výzkumu dětí prvních tříd, resp.  čerstvě žáků ze 2. třídy.

Poslední rok řešení projektu byl věnován dokončení výzkumu, před koncem školního roku (konec dubna - červen) byla realizována třetí etapa longitudinálního výzkumu žáků 1. stupně (v době sběru dat ve druhé třídě). Pokračovala také analýza dat sesbíraných v předchozích dvou letech a práce na dokončování výsledků projektu.

Hlavní řešitelka:
PhDr. Magdaléna Gorčíková, Ph.D.

Témata: 
rodina
sociální nerovnosti
vzdělání
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: 

Připojené obrázky