Trvání projektu: 
2004 - 2009

Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků výzkumu cíleným skupinám uživatelů, v realizaci iniciace porozumění a společenské důvěry v tematizaci genderových otázek a v konstrukci efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe. Výstupy projektu zhodnotí vliv intervence na tematizaci tabuizovaných problémů a na proces prosazování vědecké argumentace do společenských diskurzů vztahujících se k závažným problémům života českých žen a mužů. Jde o kritické zhodnocení reálného přínosu transferu genderově podmíněných poznatků, dat a výzkumů. Výzkumná orientace aplikovaného projektu koresponduje s nutností posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení akutních a společensky naléhavých problémů současného světa.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 80, zobrazeno 1 - 10)

Křížková, Alena

xxx

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)

Kniha se věnuje tématu péče o děti z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče a děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v ČR, jakož i v kontextu současného směřování politiky péče v jiných evropských zemích. Cílem je zprostředkování výsledků empirických výzkumů a analýz v této oblasti široké veřejnosti a upozornění na některá koncepční pochybení v současném směřování politiky péče u nás.

 

Téma:
gender, péče, práce, rodičovství, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Dudová, Radka

Článek analyzuje podobu a dopady reformy rodičovského příspěvku v ČR v roce 2008. Ukazuje, že reforma povede k prohlubování sociálních nerovností a ke znevýhodnění určitých skupin populace, např. osamělých matek.

 

Téma:
gender, péče, rodičovství, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

ČR po roce 1989 opustila svou někdejší politiku podpory institucí denní péče o předškolní děti. Dnes má jeden z nejnižších podílů dětí mladších tří let v institucích denní péče o děti, zatímco podíl starších dětí navštěvujících mateřské školy je v evropské komparaci srovnatelný nebo vyšší. Autorka analyzuje příčiny poklesu počtu zařízení denní péče o děti a odpovídá na otázky: Kdo pečuje o děti a jaká je budoucnost péče o předškolní děti v ČR? Potřebuje ČR novou koncepci péče o děti?

Téma:
gender, péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Kapitola pojednává o degradaci rodičovské, pokud je chápaná jen jako dovolená, a o opomíjené roli otců ve výchově a péči o malé děti.

 

Téma:
gender, péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Marta Vohlídalová

Kapitola se zaměřuje na podmínky a postavení matek na českém pracovním trhu, rolí sociální politiky a možnostmi kombinace práce a rodiny. První část je zaměřena na hlavní indikátory genderových nerovností. Ve druhé části textu se pak snažíme odpovědět na otázku, kdo se bojí zaměstnané matky na českém trhu práce.

 

Téma:
gender, péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Uhde, Zuzana

Závěrečná kapitola knihy systematicky uzavírá diskusi ohledně přístupu k politice péče, respektive rodinné politice v České republice s odkazem na kontext směřování Evropské unie. Na pozadí aktuálních analýz současného paradoxního společenského vývoje a feministických analýz kriticky analyzuje negativní momenty současného uspořádání, na jejichž základě navrhuje možný směr dalších úvah ohledně společenské organizace péče.

 

Téma:
EU, gender, péče, rodičovství, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)

Kniha Sexualizovaná realita pracovních vztahů je výsledkem sociologického výzkumu obtěžování z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování, který realizovalo oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR. Autorky prezentují jednak teoretická východiska výzkumu, jednak analýzy jednotlivých studií, které byly zaměřeny na konkrétní typ aktérů: zaměstnanci a zaměstnankyně jako celek, vedení podniků a organizací, oběti obtěžování a sexuálního obtěžování, zástupci a zástupkyně odborů.

Téma:
gender, práce, sexualita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Uhde, Zuzana

Úvodní kapitola knihy zasazuje sexuální obtěžování a obtěžování z důvodu pohlaví do konceptuálního rámce teorií spravedlnosti a teoretických genderových přístupů k nerovnostem ve společnosti. Pozornost je dále věnována genderové diskriminaci na trhu práce a otázce nerovného rozdělení symbolické moci mezi muži a ženami, která je pro pochopení problematiky obtěžování důležitá.

Téma:
gender, práce, sexualita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čermáková, Marie

Kapitola knihy Sexualizovaná reality pracovních vztahů Marie Čermákové vychází z výzkumu veřejného mínění o obtěžování a sexuálním obtěžování na pracovišti zejména mezi zaměstnanci s důrazem na kontext a typ pracovního prostředí a výskyt tohoto jevu. Autorka se v textu zaměřuje na analýzu mezilidských vztahů na pracovišti s ohledem na výskyt a formy znevýhodňování a obtěžování z důvodu pohlaví.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky