Trvání projektu: 
2001 - 2004

Hlavní cíle projektu

V návaznosti na dva předcházejí projekty Národní kontaktní centrum – ženy a věda (OK 457
a 1P OK 459), které probíhaly v letech 2001-2004 a 2005-2008, evropské aktivity na poli
„vědecká kultura a gender“ a „věda ve společnosti“, účast v evropských projektech
Rámcového programu a v poradních orgánech Evropské komise jsou cíle projektu NKC-ŽV:

  • přispívat k produkci vědeckých poznatků o postavení žen a mladých lidí ve vědě z genderového hlediska, a to ve všech relevantních souvislostech ekonomických, sociálních a kulturních;
  • podpořit implementaci opatření na podporu žen a mladých lidí ve vědě;
  • stimulovat diskusi o otázkách genderové rovnosti ve vědě na úrovni státní správy, odpovědných orgánů výzkumu a vývoje, VŠ a AV ČR;
  • zajistit zapojení ČR do mezinárodních aktivit na poli genderové rovnosti a rovnosti mužů a žen ve vědě;
  • komunikovat tuto problematiku výzkumné komunitě a širší veřejnosti ČR;
  • informovat o možnostech účasti na evropském výzkumu;
  • podpořit účast žen a mladých vědeckých pracovníků na evropském výzkumu;
  • rozvíjet debaty o vykazatelnosti vědy z hlediska genderové rovnosti a z hlediska propojení výzkumu a občanské společnosti v intencích dvousměrné komunikace mezi vědou a společností.

Koncepce projektu

Koncepce projektu NKC-ŽV se rozvíjí po dvou základních liniích: 1. podpůrné a
infrastrukturní a 2. teoreticko-výzkumné. První oblast aktivit se zaměřuje zejména
na posílení vnímání důležitosti problematiky rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v rámci
vědecké komunity, státní správy i společnosti jako celku a na prosazení opatření směřujících
ke zlepšení postavení žen v české vědě. V rámci druhé oblasti dochází k budování znalostní
báze členek NKC-ŽV v oblasti genderové sociologie a vědních studií.

Témata: 
gender
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 21, zobrazeno 11 - 20)

Červinková, Alice, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Tento text se zabývá utvářením ženského umění a dynamikou, kterou tento pojem vyvolává. Vycházíme z rozhovorů s umělkyněmi, které tvoří genderově nestereotypní/sensitivní umění a soustředíme se na to, jakým způsobem se jejich umění ne/angažuje v širším společenském kontextu. Sledujeme vnitřní a vnější dialogy umělkyň o vnímání vlastní tvorby, reakcí publika a médií, a setkáváme se s velmi specifickým vymezením vůči hromadnému zařazení do určitých myšlenkových proudů.

Téma:
gender, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Stať se zabývá pro-žensky orientovanými aktivitami věřících žen v rámci hlavních církví působících v České republice. Sociologická analýza jejich aktivit se snaží postihnout mechanismy umožňující či znemožňující věřícím ženám participovat jak na praktickém chodu církve v jejích strukturách, tak i na formování a rozvoji teologického myšlení před rokem 1989 a po něm.

Téma:
gender, náboženství a religiozita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta

Článek popisuje a analyzuje radikální levicové a pravicové hnutí v ČR. Zaměřuje se na ženské a feministické aktivity a projekty v těchto hnutích. Na pozadí teorií genderu v sociálních hnutích analyzuje participaci mužů a žen a jejich generové role v aktivismu. V rámci empirického výzkumu komparuje anarchofeministický proud, socialistické aktivity žen a jejich vztah k feminismu. Zabývá se generovými aspekty neonacistického aktivismu, rolí žen a ženských aktivit v radikální pravici.

Téma:
gender, občanská společnost, politika (a postoje k politice), životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tenglerová, Hana

Publikace si klade za cíl upozornit na postavení žen v české vědě a na důležitost řešení problému genderové rovnosti obecně.

Téma:
gender, média, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Vohlídalová, Marta (ed.)

Publikace přináší portréty patnácti párů, v nichž oba partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo na vysoké škole. Rozhovory zastihují akademické páry z různých vědních oborů v rozmanitých životních etapách: od mladých doktorandů s malými dětmi, kteří stojí na samotném začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér, až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a založily své vlastní rodiny.

Téma:
mezilidské vztahy, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vohlídalová, Marta (ed.)

Publikace přináší portréty patnácti párů, v nichž oba partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo na vysoké škole. Rozhovory zastihují akademické páry z různých vědních oborů v rozmanitých životních etapách: od mladých doktorandů s malými dětmi, kteří stojí na samotném začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér, až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a založily své vlastní rodiny.

Téma:
mezilidské vztahy, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vohlídalová, Marta, Alice Červinková

Publikace se zaměřuje se na osobní zkušenosti vědců a vědkyň z různých vědních oborů s akademickou mobilitou, na to jak oni sami prožívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky. Kniha představuje patnáct vědců a vědkyní z různých vědních oblastí, kteří formou hloubkových rozhovorů vyprávěli o akademické mobilitě, která se většinou odehrála ve fázi doktorského či postdoktorského studia.

Téma:
migrace a mobilita, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linková, Marcela

Článek je recenzí publikace M. Lamont How professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgement, která se zaměřuje na analýzu systému peer hodnocení v sociálních a humanitních vědách, konkrétně v šesti disciplínách (antropologii, ekonomii, anglickou literaturu, historii, filosofii a politologii).

 

Téma:
gender, metodologie výzkumu, veřejné mínění
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Linková, Marcela

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linková, Marcela

V posledním čísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se stejně jako v čísle minulém zaměřujeme na jedno specifické téma. Tentokrát se jedná o otázku postavení žen ve vědě a výzkumu, a zejména o problémy a těžkosti, se kterými se ženy pracující ve vědě setkávají, ať již v České republice, v zemích Evropské unie či jinde ve světě.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky