Trvání projektu: 
2023 - 2026

Cílem je zvýšit odolnost a udržitelnost českého zdravotnictví vůči následkům personální krize, která se projevuje odlivem kvalifikovaných pracovních sil do zahraničí či z oboru. Věříme, že se na tomto trendu podílejí i neideální mezilidské vztahy způsobené generačním "nedorozuměním". V rámci projektu identifikujeme nejpalčivější problémy mediků/ček a mladých lékařů/ek prostřednictvím kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Expertní skupiny na základě analýzy těchto zjištění připraví výukové moduly zacílené na tyto problémy a pilotně je otestují ve výuce na 2. LF UK a MU LF Brno. Další expertní zpracování povede ke vzniku e-learningu, mentoringu a podkladů pro revizi Strategie rovnosti žen a mužů pro léta 2021-2030. Závěrem uspořádáme konferenci pro lepší diseminaci.

Kód projektu: TQ01000238

Program: TQ-Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

Interní aplikační garant: 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, řešitel Mgr. et Mgr. Martin Zielina Ph.D.
Partner: 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze, řešitelka MUDr. Barbora East, Ph.D. FEBS AWS

PhDr. Šárka Tomová, Ph.D., PhD., MPH
doc. MUDr. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Témata: 
gender
mezilidské vztahy
práce
zdraví
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: