Trvání projektu: 
2008 - 2010

Empiricky podložená komplexní sociologicko-politologická analýza naznačeného fenoménu neomezující se např. na deskripci volebních výsledků, změny ve stranickém vedení atd., ale i na historické podhoubí komunistického hnutí v ČR zejména s ohledem na následující problémové okruhy: (a) Povaha a případná dynamika antisystémové identity KSČM, (b) Hodnotové a sociodemografické ukotvení elektorátu KSČM na základě rozsáhlého empirického šetření po (předpokládaných) parlamentních volbách v r. 2010 (c) vnitřní strukturální předpoklady, politické strategie a proměny politické ideologie KSČM.

Empirically founded and complex sociologic – politological analysis of outlined phenomenon, not limited e.g. to the description of electoral results, the changes in party leadership etc., but also to the historical ground for communist movement in Czech Republic, mainly with respect of following problematic spheres: (a) The nature and prospective dynamics of anti-systemic identity of KSČM, (b) The value and sociodemographical anchorage of KSČM electorate based on broad empiric research after (presumed) parliamentary elections in the year 2010 (c) internal structural presumptions, political strategies and the changes of KSČM political ideology.

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 7, zobrazeno 1 - 7)

Kunštát, Daniel

Článek se zaměřuje se na vývoj postojů české veřejnosti vůči EU od 90.let po současnost. Vychází z velkého množství sociologických výzkumů, které se zabývají různými aspekty vztahu české veřejnosti vůči evropské integraci (míru informovanosti, vnímané výhody i rizika integrace, postoj k přijetí společné evropské měny, dopady vstupu ČR do EU, spokojenost se členstvím v EU aj.)

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kunštát, Daniel, Ladislav Mrklas (eds.)

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník ze stejnojmenného semináře, který se uskutečnil v listopadu 2009. Sborník obsahuje příspěvky vystupujících, kteří se zaměřují mj. na hodnocení stavu dnešní společnosti v Čechách a bývalém východním Německu, shrnují sociologická šetření na téma Češi a komunismus nebo hodnotí reflexi období před rokem 1989 v dnešním školství či literatuře.

Téma:
politika (a postoje k politice), sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kunštát, Daniel

Příspěvek byl zaměřen na proměnu názorů české veřejnosti na minulý a současný režim i nejrůznější další aspekty soukromého i veřejného života. Na základě výsledků sociologických průzkumů mj. konstatuje, že neexistuje žádná homogenní ani konzistentní paměť národa ve vztahu ke komunismu.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Kunštát, Daniel

Následující text představuje výsledky sociologického šetření, které provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (CVVM) ve dnech 31. 8. – 7. 9. 2009. Toto rozsáhlé terénní šetření mapovalo postoje a mínění veřejnosti k vybraným tématům a otázkám, které se dotýkaly dvacátého výročí listopadové revoluce v roce 1989. Průzkumu se zúčastnilo 1046 respondentů starších patnácti let.

Téma:
hodnotové orientace, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kunštát, Daniel

Text popisuje některé aspekty volebního rozhodování v moderních masových demokraciích, zejména pak téma (ne)kompetence voličů respektive problém racionality politického publika, které vytváří veřejné mínění.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kunštát, Daniel

V podmínkách meziválečného Československa je mimořádně obtížné přesně popsat pravo-levou polarizaci v politice. Ještě obtížnější je definovat prosystémovou a antisystémovou politiku, přinejmenším ve vztahu k institucím. Ideologické antagonismy byly podvázány mechanismem stranické soutěže, který se opíral o vynucený konsensus. Takzvané státotvorné strany byly přimknuty k politickému středu a silná antisystémová opozice znemožňovala demokratickou alternativu.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kunštát, Daniel

Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistické strany Čech a Moravy v českém politickém systému po roce 1989. Zabývá se otázkou antisystémové identity strany, její povahy a dynamiky v čase.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie