Trvání projektu: 
2020 - 2023

Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a komplexní výzkum sídlišť v konkrétních zemích nebo regionech chybí. Tento projekt si klade za cíl přinést nové empirické znalosti o sídlištích v českých městech za pomoci komparativní perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod.

Projekt má tři hlavní vzájemně propojené cíle: (1) identifikovat vývojové trajektorie sídlišť v českých městech; (2) posoudit spokojenost obyvatel s bydlením a jejich postoje k rezidenční mobilitě; (3) porozumět každodennímu životu na dnešních sídlištích, vztahu obyvatel k místu a k fyzickému a sociálnímu prostředí sídlišť. Výsledky přispějí též k rozvoji urbánních teorií a budou užitečné pro plánování budoucího rozvoje sídlišť.

Velkorysý rozsah tohoto výzkumného projektu, kombinace metod a jeho celkový charakter z něj činí první pokus navázat na největší průzkum o sídlištích v Československu, který v 70. letech provedl Jiří Musil a jeho kolegové z Výzkumného ústavu výstavby a architektury [VÚVA].

Projekt je realizován ve spolupráci Přírodovědecké fakultu Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd. Je financován Grantovou agenturou České republiky. V roce 2020 probíhal sběr dat v rámci dotazníkového šetření, byl však v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 na podzim přerušen.

V letech 2021 a 2022 byla přes zdržení dvě plánovaná dotazníková šetření úspěšně realizována, a to v sídlištích v České republice a v různých typech bytové zástavby v případě Prahy. Výzkumný tým z obou institucí také v průběhu těchto let sesbíral kvalitativní data v podobě hloubkových rozhovorů ve vybraných sídlištích v Praze, Brně a Ostravě. V roce 2022 a 2023 se výzkumníci a výzkumnice věnovali zejména analýze dat a přípravě vědeckých článků (například www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275123000215). O výzkumu jsme také napsali v deníku A2 (www.advojka.cz/archiv/2022/3/vedci-mezi-panelaky).

Více informací naleznete na webu housingestates.cz.

Témata: 
bydlení
město a vesnice
Zadavatel: 
GA ČR