Trvání projektu: 
2003 - 2006

Projekt byl zaměřen na analýzu fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Kromě studia nedobrovolné bezdětnosti byl zaměřen i na šetření volby života bez dětí. Důraz je kladen na výzkum životních strategií, podmínek a identit bezdětných mužů a žen tří věkových kategorií. Stěžejní fází projektu byl rozsáhlý kvalitativní výzkum postavený na hloubkových, polostandardizovaných a v 1. a 3. roce výzkumu opakovaných rozhovorech. Bezdětnost byla však zkoumána komplexně, se zahrnutím sociodemografické analýzy vývoje počtu a struktury bezdětných, mediální analýzy a sekundární analýzy kvantitativních sociologických dat o rodinném životě a reprodukčním chování české populace. Svým zaměřením výzkum rozšířil dosavadní poznání studií bezdětnosti v rovině předmětové i metodologické.

Řešitelka: Hana Hašková, Sociologický ústav AV ČR

Spoluřešitelka: Lenka Zamykalová, Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK

 

http://www.slon-knihy.cz/detail.php?user=1d8be1966a1fb0206a48e80c7156ade...

Fenomén bezdětnosti

Hana Hašková

Abstrakt

Cílem knihy je prozkoumání a vysvětlení fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Autorka se dotýká široce diskutovaného tématu nízké plodnosti české společnosti a prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi (tzv. odkládání rodičovství). V knize si stanovuje dvě výzkumné otázky: Jaké faktory přispívají k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní? Jak definují (rozumějí) svou (své) bezdětnost(i) samotní bezdětní, jak se podle nich a v jejich vlastním případě bezdětnost „dělá“ a jak ji prožívají? Zaměření výzkumných otázek vedlo autorku k využití dat a metodických postupů jak kvantitativní, tak i kvalitativní povahy, a to tak, aby byla využita explanační síla komplementarity těchto výzkumných přístupů a dat. Autorka identifikuje faktory, které mají vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru bezdětnosti v české společnosti mezigeneračně, pojmenovává rovněž faktory, jejichž vliv na prodlužování období bezdětnosti se v současné době posiluje. Na základě propojení poznatků z kvalitativní i kvantitativní analýzy dat autorka dále ukazuje na možný potenciál teorie genderové spravedlnosti pro vysvětlení růstu podílu bezdětných v současné české společnosti. Bude česká společnost společností bezdětných a jedináčků? Jaké důvody vedou mladé lidi k prodlužování období bezdětnosti? Jaké faktory přispívají k celoživotní bezdětnosti? Proč došlo k dramatickému poklesu plodnosti a růstu podílu bezdětných v české populaci zejména v 90. letech 20. století? Proč k nim nedošlo dříve? Jakou roli hrají genderové stereotypy a možnosti kombinování práce a péče v reprodukčních plánech mladých mužů a žen? Kdo zůstává bez dětí? Jak se volí bezdětnost? Jak se s bezdětností smiřuje? Kde leží hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností? Jsou životy bezdětných prázdné nebo životy rodičů přeplněné? Je bezdětnost ztrátou nebo příležitostí? Může být nedobrovolná bezdětnost volbou a dobrovolná bezdětnost nevolbou? Jak definují a jak prožívají bezdětnost bezdětní muži a jak ženy?

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 18, zobrazeno 1 - 10)

Červenka, Jan

Článek prezentuje výsledky podrobné analýzy sociodemografických rozdílů v subjektivním hodnocení životní úrovně domácností provedené na datech z pravidelných kontinuálních šetření veřejného mínění.

Téma:
sociální nerovnosti, veřejné mínění, životní úroveň
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana (ed.), Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová

V této publikaci se věnuje autorský tým dobrovolné i nedobrovolné bezdětnosti s důrazem na výzkum tohoto fenoménu v české společnosti.

Téma:
rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana

V této publikaci se věnuje autorský tým dobrovolné i nedobrovolné bezdětnosti s důrazem na výzkum tohoto fenoménu v české společnosti.

Téma:
rodičovství, sociologická data
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

V této publikaci se věnuje autorský tým dobrovolné i nedobrovolné bezdětnosti s důrazem na výzkum tohoto fenoménu v české společnosti.

Téma:
rodičovství, sociologická data
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šalamounová, Petra

V této publikaci se věnuje autorský tým dobrovolné i nedobrovolné bezdětnosti s důrazem na výzkum tohoto fenoménu v české společnosti.

Téma:
rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Víznerová, Hana

V této publikaci se věnuje autorský tým dobrovolné i nedobrovolné bezdětnosti s důrazem na výzkum tohoto fenoménu v české společnosti.

Téma:
gender, mezilidské vztahy, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana (ed.), Jana Pomahačová

Cílem naší studie je prozkoumat, zda-li a jakým způsobem je v genderově odlišně zacílených médiích reflektována v české společnosti problematika rodičovství a bezdětnosti. Ve studii předkládáme výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy vybraných ženských časopisů a kvalitativní výzkumné sondy vybraných časopisů životního stylu pro muže, vydávaných v ČR po roce 1989, tedy v období významných změn v reprodukčním chování.

Téma:
gender, média, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana

Mužské i ženské časopisy užívají biologizující rámce reprodukčního chování a rodičovství u mužů i žen očekávají. Ženské časopisy ale akcentují hodnotu mateřství pro mateřství samo (vstup do mateřství i mateřskou praxi), zatímco časopisy pro muže akcentují vstup do otcovství jako součást svazku se ženou spíš než otcovskou praxi.

Téma:
gender, média, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

Článek předkládá výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření na téma reprodukčních preferencí a faktorů ovlivňujících reprodukční chování v české společnosti. Autorka se v článku zabývá genderovým rozdílem v reprodukčních preferencích mužů a žen, narůstající tolerancí vůči celoživotní bezdětnosti v české společnosti a zesilováním či oslabováním vlivu identifikovaných faktorů na reprodukční chování mezi mladší a starší generací v ČR.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková, Hana, Zamykalová, lenka

V článku autorky analyzují, jakými způsoby je ustavována, udržována a narušována ab/normalita bezdětnosti a normativita rodičovství. Za tímto účelem provádějí analýzu diskurzů, která čerpá z 60 problem-centered rozhovorů s bezdětnými muži a ženami třech věkových kategorií a z internetových diskuzí mezi rodiči a bezdětnými. Rozhovory i internetové diskuze jsou zaměřeny na téma rodičovství, bezdětnosti a neplodnosti.

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky

Připojené odkazy

Připojené obrázky