Trvání projektu: 
2023 - 2026

Velká výzkumná infrastruktura (VVI) CSDA/ESS-CZ vznikla integrací dvou stávajících VVI, Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA) a Českého národního uzlu Evropského sociálního výzkumu (ESS-CZ).

CSDA je národní centrum zdrojů pro společenskovědní výzkum, které získává, zpracovává a archivuje datové sady ze společenskovědního výzkumu a zpřístupňuje tato data veřejnosti pro sekundární analýzu ve vědeckém výzkumu a výuce na vysokých školách. CSDA zároveň plní funkci českého národního uzlu CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) a je poskytovatelem služeb CESSDA v České republice. CESSDA vytvořila komplexní a integrovaný evropský systém datových služeb v oblasti společenských věd propojením stávajících národních datových služeb. V roce 2023 oslavil datový archiv 25 let od svého založení. K tomu datu proběhlo několik úspěšných akcí.

ESS-CZ je českým národním uzlem ESS ERIC (European Social Survey). ESS ERIC realizuje longitudinální program mezinárodních kvantitativních pololetních průzkumů sociodemografických charakteristik obyvatel evropských zemí a jejich názorů na aktuální společenská témata (např. imigrace, změna klimatu, energetika, demokracie, ekonomická morálka, trestní právo, ekonomická spravedlnost a sociální politika). Výročí 20 let slavil v roce 2023 i program ESS.

 CESSDA ERIC a ESS ERIC stojí v čele snah o budování otevřené vědy v sociálních a humanitních vědách v Evropě. Archivní a informační systém zajišťuje dlouhodobé uchování a dostupnost dat pro opakované použití v souladu s mezinárodními standardy. Datové soubory jsou k dispozici výzkumným pracovníkům a studentům prostřednictvím online systémů umožňujících vyhledávání, prohlížení, analýzu, vizualizaci a stahování dat. Možnosti kombinovat data z různých výzkumných projektů analyzovat akademicky rigorózní mezistátní data o evropských společnostech jsou východiskem pro mnoho sociálněvědních studií a činí český sociální výzkum mezinárodně konkurenceschopným. Využití archivovaných dat pro mezinárodní srovnání, longitudinální studie sociální dynamiky a další srovnání v čase radikálně zvyšuje schopnost společenských věd řešit současné společenské výzvy.

 CSDA/ESS-CZ je také zdrojem výzkumných nástrojů ověřených v předchozích výzkumech, čímž vytváří důležité zázemí pro realizaci nových šetření. Velký důraz je kladen na komunikaci s výzkumnými pracovníky, včetně šíření znalostí a nástrojů a poskytování školení v oblasti správy dat a analýzy sociálních dat. CSDA/ESS-CZ navíc zapojuje české společenské vědy do mezinárodní spolupráce při vývoji nových technologií, standardů, osvědčených postupů a metodik v oblasti šetření, sdílení dat a jejich analýzy.

Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, reg. č. projektu LM2023046

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociologická data
Zadavatel: 
ministerský projekt