Vydáno: 27. 6. 2024
Výběrová řízení

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR Jindřich Krejčí vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o získání mzdové podpory postdoktorandů v Sociologickém ústavu AV ČR, a to z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR - podzimní kolo roku 2024.

Lhůta pro zaslání přihlášek do interního kola (viz dále) výběrového řízení končí v pondělí 26. srpna 2024 ve 13 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz.

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené; doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, a to pokud od udělení titulu PhD., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním návrhu na zařazení do Programu PPLZ neuplynuly více než 4 roky. Další podrobnosti o podmínkách a termínech pro podání žádosti jsou v příloze a pro pracovníky ústavů AV ČR také zde.

Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech: 

  1. V interním kole budou přihlášky posouzeny výběrovou komisí, která rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí k postoupení žádosti na Akademii věd. Komisi jmenuje pro tento účel ředitel SOÚ.
  2. Na základě výsledků interního kola budou přihlášky projednány Radou SOÚ a úspěšné uchazečky a uchazeči budou požádáni o dopracování přihlášek pro účely jejich elektronického podání do soutěže na Akademii věd. Přihlášky do tohoto kola soutěže podává ředitel ústavu. Termín k předkládání žádostí na AV ČR je 30. 9. 2024. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.

Přihláška do interního kola výběrového řízení v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i., musí obsahovat:

  • návrh projektu (viz formulář),
  • strukturovaný životopis kandidáta (viz šablona) a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností včetně perspektivy jeho profesního uplatnění na pracovišti,
  • u externích přihlášených též název útvaru pracoviště, do kterého má být navrhovaný kandidát zařazen,
  • motivační dopis kandidáta,
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let.

Vybraní zájemci o získání podpory budou následně osloveni s žádostí o dopracování kompletních podkladů včetně dodání prohlášení kandidáta (viz šablona), že souhlasí s navrženými pracovními podmínkami a pracovním programem.

Využít je třeba přiložených formulářů a šablon pro PPLZ nebo těch, které jsou k dispozici na webu programu. 

Sdílejte tuto stránku