Semináře
7. 12. 2023
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Hrubý a očištěný gender pay gap: problematické aspekty kvantifikace očištěného gender pay gapu

PETR KUŽEL

Přednáška se zaměřuje na problematiku tzv. očištěného gender pay gapu (AGPG) a problematizuje dosavadní způsoby výpočtu tohoto ukazatele, zejména metodologii Eurostatu. Rozebírá jednotlivé faktory a proměnné, s nimiž Eurostat a další statistiky pracují, a poukazuje na některé nedostatky ve zvoleném způsobu měření. Přednáška ukazuje, že v rozdělení na tzv. vysvětlenou a nevysvětlenou část hrubého GPG, kdy nevysvětlená část má aproximativně vyjadřovat vliv nerovného odměňování za stejnou práci, je tato nevysvětlená část výrazně menší, než se v dosavadních studiích uvádělo (obvykle se pro ČR uvádí rozmezí mezi 9–11%, ale v případě Eurostatu se objevuje dokonce i 17%), a že ji lze prakticky celou vysvětlit odlišnými produktivními charakteristikami mužů a žen. Klíčové pro dané vysvětlení je, jaké charakteristiky jsou zvoleny a jaký je jejich počet. Tezí přednášky je, že při dosavadní aplikaci Blinder-Oaxacovy dekompozice faktorů dochází k řadě zjednodušení, které očištěnou část gender pay gapu uměle zvyšují. Významný vliv, jak se pokusí přednáška ukázat, má například nahrazování kategorie celkové praxe kategorií věku, ale i celá řada drobnějších posunů ve statistické analýze, jako například chybný předpoklad lineární závislosti délky pracovní doby na celkové výši mzdy a další. Přednáška se pokusí ukázat, že pokud se tato zjednodušení a metodologické nedostatky ve statistické analýze odstraní, empirická data ve skutečnosti ukazují, že výše očištěného gender pay gapu je téměř nulová, a že tedy k nerovnému odměňování mužů a žen za stejnou práci v České republice nedochází. Příčiny hrubého gender pay gapu je tak třeba spatřovat v jiných příčinách, než je nerovné odměňování, jako například v horizontální a vertikální segregaci na trhu práce a dalších faktorech.

Prezentované výsledky vznikly s podporou projektu GAČR č. GA22-33722S

Mgr. Petr Kužel Ph.D. pracuje jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV, v. v. i., externě rovněž přednáší na Filosofické fakultě UK. Zabývá se především francouzskou a českou filosofií druhé poloviny 20. století, politickou filosofií, marxismem, problémem nerovností a teoriemi ideologie.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

Sdílejte tuto stránku