Completed project

Národní kontaktní centrum - ženy a věda IV.

Trvání projektu: 
2012 - 2015

Projekt Národní kontaktní centrum – ženy a věda IV. (LE12003) svými aktivitami v průběhu období 2012 až 2015 naplňoval cíle programu EUPRO rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji a realizoval veškeré plánované výstupy projektu.

NKC se významně zapojovalo do mezinárodních aktivit prostřednictvím členství v poradních a expertních orgánů Evropské komise, účastí na význačných konferencích a seminářích k tématu, publikací odborných statí v zahraničních odborných časopisech, poskytováním podkladů mezinárodním aktérům VaVaI či prostřednictvím MŠMT, spoluprací se stejně zaměřenými organizacemi v zahraničí, výměnou zkušeností, účastí v nadnárodních konzultacích a členstvím v profesních asociacích (EPWS, ATgender, eument-net, RINGS, ESA RN 24 SSTNET). V průběhu projektu NKC – ženy a věda spolupracovalo s evropskými projekty na podporu genderové rovnosti financovanými Evropskou komisí nebo členskými státy (PRAGES, GENOVATE, GENDER-NET ERA-NET, GenPORT atd.). V roce 2012 se připojilo k projektu COST genderSTE, přičemž M. Linková byla členkou vedení akce (tzv. core group) a v roce 2015 byla zvolena místopředsedkyní akce COST. Mezinárodní postavení NKC – ženy a věda se v průběhu projektu posílilo, což se odráží v získání exekutivních funkcí v mezinárodních sítích i v nominaci, kterou Marcela Linková získala na předsednickou pozici Helsinki Group on Gender in Research and Innovation Evropské komise (volby proběhnou na počátku roku 2016).

NKC – ženy a věda pořádalo pravidelné tréninkové aktivity pro české vysoké školy a poskytovalo individuální konzultace, asistenci a školení při přípravě projektů 7. RP a H2020 dalším subjektům.

NKC – ženy a věda pokračovalo na národní úrovni ve snaze podpořit prosazování genderové rovnosti na úrovni vědních politik státu i jednotlivých výzkumných a vysokoškolských institucí, monitorovalo postavení žen ve vědě prostřednictvím statistických analýz, které jsou každoročně publikovány v Monitorovací zprávě o postavení žen v české vědě, významně se zapojilo do konzultačních a připomínkovacích procedur na národní úrovni, odpovědným orgánům předkládalo expertízy a návrhy opatření na podporu genderové rovnosti a díky členství M. Linkové bylo součástí poradních a koncepčních orgánů AV ČR a MŠMT. Aktivity se zaměřily zejména na úpravu podmínek pravidel účasti v grantových soutěžích Grantové agentury České republiky v souvislosti s těhotenstvím a rodičovstvím.

V průběhu projektu byly uspořádány či spolupořádány tří význačné konference mezinárodní / s mezinárodní účastí: první byla 3. národní konference o genderu a vědě s názvem Role státu a výzkumných organizací uspořádaná dne 22. 10. 2014 v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1. Záštitu nad konferencí převzala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Konference se zaměřila na tři oblasti: profesní rozvoj, zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích a integrace genderové dimenze do výzkumu. Konference se zúčastnila jako zvaná přednášející přední světová odbornice na genderové inovace prof. Londa Schiebinger ze Stanfordské univerzity. Druhou význačnou konferencí byla mezinárodní konference Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge organizovaná Výborem ženy a genderová studia Divize historie vědy a technologií, která se v Praze konala ve dnech 4. až 6. 6. 2015. Konferenci spolupořádalo NKC ve spolupráci s Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Konference se konala pod záštitou rektora Karlovy univerzity, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Třetí význačnou událostí bylo uspořádání mezinárodní konference Gender in/and Neoliberal University Mezinárodní výzkumné asociace institucí pokročilých genderových studií RINGS, která se v Praze konala ve dnech 5. a 6. 11. 2015.

V letech 2012-2015 byla pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy organizačně zajišťována Cena Milady Paulové pro vědkyně za celoživotní přínos vědě. Součástí propagace Ceny a především snahy zviditelnit významné české badatelky bylo publikování rozhovorů s laureátkami a nominovanými.

V rámci řešení projektu byly realizovány dva popularizačně-výzkumné projekty rozhovorů s vědeckými osobnostmi, které vyústily ve dvě publikace – Talentky sedm let poté editorky M. Vohlídalové a Odchody z vědy editorky K. Cidlinské.

V letech 2012-2015 pokračovala úspěšná realizace mentoringového programu pro studentky středních škol, které zvažují vysokoškolské studium technického zaměření. Program se v průběhu řešení projektu rozrostl z Prahy a Brna do Olomouce a v druhé polovině roku 2015 byla dojednána spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na dalších ročnících programu. Zapojily se do něj tyto vysoké školy: České vysoké učení technické (ČVUT), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), Česká zemědělská univerzita (ČZÚ), Univerzita Karlova (UK) Vysoké učení technické v Brně (VUT), Masarykova univerzita (MU), Mendelova Univerzita (MENDELU), Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU). V letech 2012-2015 program absolvovalo 149 středoškolaček a 98 vysokoškolaček (mentorek). Cílem programu je narušovat genderové stereotypy týkající se představ o tom, jaké obory jsou vhodné pro dívky a jaké pro chlapce, podpořit dívky se zájmem o technické obory, usnadnit jim přechod mezi střední a vysokou školou a motivovat je v rozvoji jejich budoucí kariéry. Závěrečné evaluace jednotlivých ročníků programu a skutečnost, že se nám některé bývalé mentees vrací v roli mentorek, tedy studentek technických vysokých škol, ukazují, že je v naplňování těchto cílů úspěšný.

V průběhu projektu byly pravidelně realizovány popularizační a komunikační aktivity v rámci Noci vědců a vědkyň, Týdne vědy a techniky a AFO Olomouc. Byly pořádány výstavy, pokračovala spolupráce s médii a byly vydávány tiskové zprávy. NKC – ženy a věda o svých aktivitách a problematice genderové rovnosti ve vědě informovalo prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí a českého a anglického newsletteru. Níže uvádíme podrobné informace týkající se jednotlivých dílčích cílů:

V001 Odborné výstupy mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti

V průběhu let 2013-2015 byla v rámci projektu rozvíjena výzkumná témata týkající se postavení žen a mladých lidí ve vědě a genderových dopadů proměn akademického prostředí a dalších příbuzných oblastí. Nově bylo prostřednictvím dvou dílčích úkolů v rámci projektu otevřeno téma odchodů z vědy a téma longitudinálního kvalitativního výzkumu ženských pracovních drah ve vědě. Kromě toho řešitelský tým i nadále pokrývá témata týkající se dopadů nastavení vědecké excelence na ženské pracovní dráhy a na vědeckou praxi obecně, dále pak témata věnující se nastavení podmínek pro kombinaci práce a rodičovství ve vědecké profesi, otázky diskriminace žen v akademickém prostředí aj.

Mezi lety 2013-2015 bylo publikováno celkem 6 recenzovaných statí v odborných časopisech, včetně zahraničních časopisů a časopisů s IF. Kromě toho byly připraveny další 2 články, které jsou v současnosti v recenzním řízení renomovaných odborných časopisů. Byla též připravena kapitola Gender and Careers in the Research Workforce autorského kolektivu Mary Frank Fox, Kjersten Bunker Whittington a Marcela Linková pro prestižní The Handbook of Science and Technology Studies (předpokládané vydání MIT Press, 2016).

Byla také publikována řada drobnějších textů v odborných recenzovaných časopisech, jako jsou zprávy z konferencí, recenze, překlady a další informační texty. Kromě článků, většinou psaných v angličtině, se členky týmu aktivně zapojily do mezinárodní odborné diskuse týkající se genderových dopadů proměny akademického prostředí také přípravou monografie Gender and Neoliberalism in Czech Academia. Kniha vyjde v angličtině v elektronické formě v Sociologickém nakladatelství a jejím cílem je podat zahraničním čtenářům ucelený obraz o českém akademickém prostředí se specifickým ohledem na genderovou rovnost v pozici země regionu střední a východní Evropy.

Mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti ve vědě byla podpořena také uspořádáním mezinárodních vědeckých konferencí (viz výše). Kromě toho se členky týmu zapojily do přípravy a organizace dalších mezinárodních konferencí jako členky vědeckých rad (konference Gender Equality in Higher Education (pořádaná ve dvouletých intervalech), konference Women and Men Producing Knowledge (pořádaná 4.- 6. 6. 2015 v Praze). Mezi lety 2013-2015 prezentovaly členky týmu výsledky svého výzkumu na řadě konferencí doma i v zahraničí a často byly zvány také jako odbornice na další odborné konference a workshopy, včetně konference lucemburského předsednictví v roce 2015.

Plánované výsledky tohoto dílčího cíle ve formě 8 výsledků J článek v odborném periodiku a ve formě 1 výsledku B odborná kniha byly realizovány ve formě 7 výsledků J (z toho 2 v recenzním řízení) a 1 výsledku C. Další výsledky budou vytvořeny v roce 2016.

V002 Konference s mezinárodní účastí k tématu genderové rovnosti ve vědě v Evropě

Dne 22. 10. 2014 se uskutečnila 3. národní konference o genderu a vědě s podtitulem Role státu a výzkumných institucí. Záštitu nad konferencí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Konference se zabývala především tématy profesního rozvoje, zastoupení žen na vedoucích pozicích a genderových aspektů vědeckého poznání.

Součástí konference byl odborný diskusní panel Legislativní a institucionální zabezpečení genderové rovnosti ve vědě. Cílem diskuse, které se zúčastnili přední představitelé a představitelky odpovědných státních a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí, bylo zamyšlení se nad zajištěním legislativního a institucionálního zabezpečení genderové rovnosti, včetně vytvoření národní strategie prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a ustavení odpovědných orgánů státní správy. Odpoledne proběhl expertní panel na téma genderové rovnováhy ve vedoucích pozicích výzkumu. Zvanou hlavní přednášku Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment proslovila světová odbornice, prof. Londa Schiebinger ze Stanfordovy univerzity. Konference se zúčastnila víc než stovka osob z řad akademických a výzkumných pracovnic/pracovníků, studujících, genderových specialistek/tů a zástupkyň/ců neziskového a vládního sektoru. Díky konferenci se podařilo navázat a zintenzivnit spolupráci s institucemi výzkumu a vývoje a podnítit diskusi o současném stavu genderové rovnosti v české vědě. Více zde: http://www.genderaveda.cz/gender-veda/181103-konference/1103650-.

Plánovaný výsledek tohoto dílčího cíle ve formě 1 výsledku Jiné ve formě uspořádání odborné konference s mezinárodní účastí byl naplněn.

V003 Expertní podklady pro zajištění mezinárodní spolupráce ČR v oblasti genderové rovnosti ve vědě

V průběhu řešení projektu bylo Národní kontaktní centrum – ženy a věda vysoce aktivní na mezinárodním poli. Řešitelka projektu zastupovala ČR v Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, kde fungovala v roli vedoucí Pracovní skupiny Horizont 2020. Aktivně se též účastnila práce dvou dalších podskupin a diskusí. V roce 2015 zrealizovala šetření mezi členy a členkami Helsinki Group on gender in research and innovation týkající se spolupráce se strukturou NCP a informovaností o tématu gender v H2020. Její dlouhodobá aktivita vyústila v nominaci na předsedkyni Helsinki Group on Gender in Research and Innovation (volby proběhnout na počátku roku 2016).

Od roku 2012, kdy byla zahájena akce COST genderSTE, fungovala M. Linková jako členka tzv core group, nejprve v roli koordinátorky vědecký misí a od března 2015 v roli místopředsedkyně sítě. V rámci genderSTE je NKC aktivní hlavně v pracovní skupině 1 kulturní a institucionální změna, kdy dnech 2 a 3. 9. 2013 uspořádalo v Praze workshop a zasedání Pracovní skupiny 1. V průběhu let se řešitelka projektu též účastnila práce poradních a expertních skupin Evropské komise, včetně role rapporterky v oblasti Genderová rovnost a genderový mainstreaming Expertní skupiny pro komunikaci ERA.[1]

V roce 2015 na základě dlouhodobé spolupráce s projektem ERA-NET GENDER-NET NKC zprostředkovalo účast v tomto projektu v pozici asociovaného členství pro Technologickou agenturu České republiky.

NKC též spolupracovalo se sítí NCP Science with and for Society a projekty kulturní a institucionální změny Evropské komise (v podobě přednášek a účasti na workshopech s cílem sdílet zkušenosti). Součástí tohoto dílčího cíle bylo též pravidelné vydávání dvou čísel anglického newsletteru určeného pro mezinárodní komunitu, jehož cílem je informovat o aktivitách NKC a zejména o vývoji situace v ČR v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

Výsledky projektu a zkušenosti s jednotlivými realizovanými aktivitami byly prezentovány na mnoha mezinárodních workshopech a konferencích.

Plánované výsledky tohoto dílčího cíle ve formě 12 výsledků Jiné byly naplněny a přesaženy. Bylo vydáno 6 čísel newsletteru (6 výsledků Jiné), byly připravovány podklady pro jednání Helsinki Group (6 výsledků Jiné) a byly realizovány prezentace na mezinárodních akcích.

V004 Expertní podklady pro zajištění spolupráce se státními institucemi VaVaI v oblasti genderové rovnosti ve vědě

Ve sledovaném období se dařilo úspěšně prohlubovat spolupráci se státní a veřejnou správou. Významně narostly žádosti o účast v konzultacích strategických dokumentů a o podklady k tématu genderové rovnosti ve vědě (zejména ze strany Úřadu vlády ČR, a to jak Sekce pro vědu a výzkum, tak ze strany Oddělení rovnosti žen a mužů, ale nově např. i ze strany AV ČR). Nadále byly zpracovávány a distribuovány statistické Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě a vznikaly podněty či výzvy institucím výzkumu.

Pokračovala také spolupráce s MŠMT, a to jak prostřednictvím plnění rezortních Priorit a postupů při prosazování rovných příležitostí žen a mužů, tak formou účasti na chodu pracovních skupin a vzniku či komentování politických dokumentů. V roce 2013 byla přijata Střednědobá strategie v oblasti genderové rovnosti v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jíž byly členky NKC – ženy a věda spoluautorkami. V roce 2015 byla vládou přijata Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice, která díky účasti NKC – ženy a věda v připomínkovém řízení jako první celostátní politika obsahuje téma genderové rovnosti ve vědě a úkoly v této oblasti pro vládní činitele/ky.

V roce 2015 po několikaleté snaze zlepšit postavení osob s pečovatelskými povinnostmi ve vztahu k rostoucímu účelovému financování, zejména v kontextu grantů GA ČR, jejíž součástí bylo i úspěšné podání podnětu na podezření z diskriminace u veřejného ochránce práv, schválila vláda změny juniorských grantů, které zlepšily situaci vědkyň a vědců rodičů.[2] V roce 2014 NKC – ženy a věda uspořádalo ve spolupráci s veřejnou ochránkyní práv workshop na téma legislativních překážek slaďování rodinného a profesního života ve vědě, kterého se účastnili mimo vědkyň a vědců také experti/ky na právo a zástupci/kyně grantových agentur.[3] Výstupy pak byly využity v dalších jednáních. V roce 2015 NKC – ženy a věda vyzvalo Ministryni práce a sociálních věcí a Ministryni školství, aby se věnovaly problematice řetězení pracovních úvazků a tzv. překážek v práci v kontextu výzkumu.[4]

Odborná reflexe aktivit realizovaných v tomto dílčím cíli byla zpracována ve formě odborného článku J, publikovaném jako Tenglerová, H. 2014. The Policy of Inactivity: Doing Gender-Blind Science Policy in the Czech Republic 2005-2010. Central European Journal of Public Policy 8(1): 78-106.

Plánované výsledky tohoto dílčího cíle ve formě 1 výsledku J článek v odborném periodiku a 3 výsledků Jiné – Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě byly naplněny.

V005 Expertní podklady a informace v oblasti genderové rovnosti pro veřejné výzkumné a vysokoškolské instituce

V průběhu let 2013 až 2015 byl pravidelně publikován newsletteru NKC (celkem 33 výstupy Jiné) jako hlavní komunikační kanál projektu, který je distribuován na 3 195 přihlášeným odběratelům. Dále byl v ČR úspěšně prosazován nový přístup k řešení genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucích – „kulturní a institucionální změna“ a vypracovány expertní podklady a informace pro veřejné výzkumné a vysokoškolské instituce. Proběhly pravidelné každodenní aktualizace webových stránek www.genderaveda.cz (dříve www.zenyaveda.cz). Byl vytvořen informační modul v českém a později anglickém jazyce (Proč a jak na genderovou rovnost ve vědě. Strategie a doporučení z roku 2013) a letáky ke kulturní a institucionální změně. Pro efektivní předávání informací vznikl a byl pravidelně aktualizován speciální informační portál www.gendervH2020.cz. (původně portál www.nkc.cz). Byly vypracovány informační materiály, prezentace a tréninkové materiály a moduly pro zástupce a zástupkyně institucí, včetně jejich vedoucích představitelů. Tréninkové moduly jsou zaměřeny na téma genderu v Horizontu 2020, gender v obsahu výzkumu a pedagogické činnosti a kurikulu, na implementaci plánů genderové rovnosti v institucích a přístupu kulturní a institucionální změny, systémy hodnocení vědecké práce a vliv genderových stereotypů a na témata z oblasti profesního rozvoje a posílení žen a začínajících vědců a vědkyň. V roce 2013 byly zrealizovány 2 semináře (http://www.genderaveda.cz/284-klub-nkc/aktivity/1072478-), v roce 2014 2 semináře a v roce 2015 6 seminářů (http://www.genderaveda.cz/284-klub-nkc/aktivity/).

V roce 2013 byla zahájena činnost Klubu NKC, národní sítě osob z akademické komunity, v rámci které byly realizovány semináře a pravidelná výroční setkání. Se zvyšujícím se zájmem o programy kulturní a institucionální změny, jenž dokládá i zvyšující se zájem o konzultace a poradenství poskytované řešitelským týmem NKC – ženy a věda, a se zahájením prvních projektů strukturální změny v ČR, vznikla potřeba samostatné „sítě“ osob na národní úrovni. Na začátku roku 2015 byla založena Pracovní skupina pro změnu, která slouží pro intenzivní výměnu zkušeností, praktických rad a rozvoj kompetencí osob zodpovědných za aktivity cílené na systematickou podporu genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucích. Přístup „změny“, který je jednou z hlavních priorit rozvoje evropského výzkumu (ERA, Horizont 2020) se stal rovněž tématem 3. národní konference o genderu a vědě, která proběhla v roce 2014 (viz dílčí cíl V002). Po celou dobu řešení projektu byl kladen důraz na rozvoj mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím sítě genderSTE COST došlo k prohloubení spolupráce a přenosu expertízy v oblasti systematické podpory genderové rovnosti v institucích vědy, výzkumu a vysokého školství.

Plánované výsledky tohoto dílčího cíle ve formě 39 výsledků Jiné (33 čísel newsletteru a 6 workshopů) byly naplněny a překročeny.

V006 Mezinárodní spolupráce v oblasti destereotypizace vědních oborů

V letech 2012-15 byla nadále udržována a rozvíjena spolupráce s evropskou sítí mentoringových programů pro ženy v akademii a výzkumu eument-net. Koordinátorka mentoringového programu pro středoškolačky Kateřina Cidlinská se pravidelně účastnila výročních zasedání sítě a tematických konferencí a workshopů, při jejichž příležitosti se tato zasedání konala (8. 11. 2012 LMU Center for Advanced Studies, Mnichov, 2nd eument-net International Workshop - Sustainability and Advancement of Mentoring Programs in a Context of Structural Change; 28. 11. 2013 University of Lausanne, Švýcarsko, Train the trainer seminar; 3. 9. 2014. Vienna Technical University, Rakousko, 8th European Conference Gender in Higher Education). NKC pozvalo členské organizace sítě na mezinárodní workshop o mentoringových programech v akademickém prostředí, který bude pořádat v roce 2017. Členky sítě na výročním zasedání v roce 2014 pozvání přijaly. Při této příležitosti se bude konat také výroční zasedání sítě v roce 2017 v Praze. V roce 2015 výroční zasedání sítě neproběhlo, neboť se v druhé polovině roku nekonala žádná tematicky relevantní konference či workshop, s nimiž by bylo možné zasedání spojit.

Účast na workshopech a konferencích spojených s výročními zasedání sítě eument-net výrazně přispěla ke zlepšování mentoringového programu pro středoškolačky NKC. Původní koncepce mentoringového programu založená na tzv. „one-to-one“ mentoringu, tedy osobním vedení jedné středoškolské studentky (tzv. mentee) jednou vysokoškolskou studentkou (mentorkou) v rámci mentoringové dvojice, začala být doplňována i skupinovým mentoringem, kdy jedna mentorka vede více mentees a zároveň jedna středoškolačka může spolupracovat v rámci jednoho ročníku programu s více mentorkami najednou. Tato diverzifikace byla také reakcí na každoroční závěrečné evaluace programu jeho účastnicemi, které probíhají formou dotazníků a diskusí, z nichž vyplynulo, že jejich potřeby a očekávání vůči programu se velmi liší, a proto je pro některé mentees vhodnější individuální vedení, zatímco jiné preferují skupinové (průběh a výstupy evaluace jednotlivých ročníků programu jsou zveřejněny v pravidelných zprávách z mentoringového projektu na webových stránkách programu zde: http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-stredoskolacky/historie-mentorin...). Možnost spolupráce s více než jednou mentorkou byla umožněna za účelem poskytnout dívkám co nejširší přehled o studijních možnostech technických oborů a také co nejvíce pozitivních ženských vzorů z různých genderově netradičních oborů. Náplň programu i nadále závisela na individuální domluvě mezi mentorkami a mentees, aby každá středoškolačka měla možnost zaměřit se na to, co ji nejvíce zajímá (program dvojic a skupin je pestrý: od návštěv přednášek, cvičení a laboratoří po návštěvy méně formálních studentských akcí a hovorů na téma studijní dráha a možnosti budoucího uplatnění). Toto individuální nastavení programu hodnotí středoškolačky velmi pozitivně. Zároveň byla práce v mentoringových dvojicích a skupinách doplněna o dílčí kolektivní aktivity všech zúčastněných v jednotlivých ročnících, aby byla utužována komunikace v mentoringové komunitě, dívky se seznámily s dalšími mentorkami, než s těmi, se kterými úzce spolupracují, a aby nahlédly do co nejvíce studijních a pracovních prostředí. Tyto akce byly organizovány koordinátorkou programu nebo mentorkami (byly zařazeny exkurze po univerzitních pracovištích i ve firmách; dívky se např. zúčastnily exkurze údržby airbusu na Letišti Ruzyně, která je jinak veřejnosti nepřístupná). Program zaznamenal jednoznačně pozitivní vývoj, jak je patrné jednak z evaluací, jednak z neustále rostoucího počtu zájemkyň z řad středoškolaček a jednak ze skutečnosti, že se dívky následně skutečně hlásí na technické vysoké školy a některé se do programu zpátky vrací v roli mentorek.

Plánované výsledky tohoto dílčího cíle ve formě 1 výsledku J článek v odborném periodiku a 3 výsledky Jiné byly realizovány jako 1 výsledek v podobě nerecenzovaného článku v českém periodiku s IF a 3 výsledky Jiné ve formě plánovaných zpráv z realizace mentoringového programu.

V007 Komunikace a popularizace

V rámci projektu probíhaly akce pro veřejnost v rámci pravidelných popularizačních podniků, jako je Academia Film Olomouc (diskusní setkání na téma mentoring v roce 2013; diskuze na téma zobrazování vědkyň ve filmech v roce 2014 a diskuze na téma Ženy a kariéra ve vědě a výstava představující mentoringové dvojice v roce 2015, tj. 4 výstupy Jiné), Týden vědy a techniky (představení mentoringového programu středoškolačkám v roce 2013, diskuze Do penze bez vděku: důchody žen v ČR v roce 2014 a workshop k editaci Wikipedie a dvě výstavy v roce 2015, tj. 5 výstupů Jiné) a Noc vědců a vědkyň (v letech 2013-2015 každý rok 1 diskuze na témata: znečištění ovzduší, sexuální obtěžování na vysokých školách a přechylování ženských příjmení, tj. 3 výstupy Jiné). Proběhly také 3 ročníky Ceny Milady Paulové (http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/, http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/predchozi-rocniky/cena-milady-p..., http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/predchozi-rocniky/-2013, tj. 3 výstupy).

V rámci projektu byly realizovány dva dílčí popularizačně-výzkumné projekty rozhovorů s vědeckými osobnostmi, které vyústily ve dvě publikace. První projekt, který probíhal mezi lety 2013-2014 a soustředil se na problematiku kariérních drah mladých vědkyň, završila v roce 2014 publikace Rozehraná partie: Talentky sedm let poté. Na něj pak mezi lety 2014-2015 navázal projekt Odchody z vědy, který byl rovněž zakončen závěrečnou publikací. V souvislosti s uvedením publikace Rozehraná partie bylo uspořádáno veřejné vítání knihy a publikace byla prezentována také formou několika mediálních vystoupení a na dalších odborných akcích. (celkem 2 výstupy Jiné)

Dále byly uspořádány ad hoc akce jako například křest knihy Rozehraná partie: Talentky sedm let poté s diskusí (18. 12. 2014), panelová diskuze Praha ne/bezpečná? Veřejný prostor a bezpečí na Kongresu žen (20. 6. 2015), workshop Propast mezi ženským a mužským sebevědomím australské profesorky Susan Madsen (8. 4. 2015), diskuze Pohledné studentky vítány, aneb propagace sexismem (9. 3. 2015), přednáška Dr. Jekyll a slečna Hyde: vědci a vědkyně ve filmu (11. 2. 2015) či diskuze Mužská bratrstva: Pronikání žen do vedení vědy (7. 3. 2013). Tedy 5 výstupů Jiné. Celkem bylo uskutečněno tedy 22 výstupů Jiné oproti 17 plánovaným. Detailní přehled akcí pro veřejnost je uvedena v Příloze 3.

Projekt se také prezentoval prostřednictvím svých webových stránek (www.genderaveda.cz) a profilů na sociálních sítích:

Linked-In: https://www.linkedin.com/company/2705239?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A140732...,
Twitter: https://twitter.com/NKC_CZ,
youtube: https://www.youtube.com/user/NKCzenyaveda,
Facebook: https://www.facebook.com/NKCzenyaveda/.
Nově byl založen také profil na Soundcloudu: https://soundcloud.com/nkc-gender-and-science.

Spolupráce s médii byla úspěšná a měla zvyšující se tendenci. V období let 2013 – 2015 bylo o NKC – ženy a věda, tématech spojenými s našimi akcemi či ve spolupráci s námi publikováno nebo vysíláno 160 mediálních výstupů a bylo vydáno 21 tiskových zpráv.

[1] Závěrečná zpráva European Commission (2013). Dostupné na http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2013/expert-grou....

 

[2] http://www.genderaveda.cz/menime-vedu/rodicovstvi-a-granty/.

[3] http://www.genderaveda.cz/gender-veda/181103-konference/sladovani-soukro...

[4] http://www.genderaveda.cz/novinky/genderove-dopady-novely-zakoniku-prace...

 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 9, zobrazeno 1 - 9)

Linková, Marcela, Červinková, Alice

Despite various changes in academic institutions and the academic profession in last two decades (Shore 2008; Dunn 2003; Power 2003), the academic environment is still organized around the notion of a linear, uninterrupted career path (Murray 2000; Smithon and Stokoe 2005) culminating with the launch of one’s own lab.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Cidlinská, Kateřina

Recenze je věnována knize Lucie Jarkovské Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (2013, Praha: SLON), která je určena výzkumníkům i pedagogům, zejména základních škol - hlavním cílem publikace je přispět k rozvoji genderově citlivé výuky.

Téma:
gender, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, práce, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Vohlídalová, Marta, Cidlinská, Kateřina
Téma:
ekonomie, gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Linková, Marcela

Instituted in 2004, the Czech Republic research assessment has since changed on an annual basis. In this paper I examine how researchers in the Czech Republic negotiate research assessment. Using the concept of epistemic living spaces (Felt & Fochler, 2010; Felt, 2009), I first set in context the Czech research assessment system and second explore the micro-politics of resistance in which researchers engage in their daily conduct.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Tenglerová, Hana

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Tenglerová, Hana

Zpráva konstatuje, že trend zvyšování zastoupení mužů v dnes již velmi maskulinizovaném výzkumu nadále pokračuje a že se také zvyšuje horizontální segregace jak v oblasti sektorů provádění výzkumné práce, tak z hlediska oborů. V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi výzkumníky nejnižší od roku 2001, dostáhlo jen 27,2 %. V podnikatelském a vysokoškolském sektoru zastoupení žen mezi výzkumníky klesá, stejně jako v technických, přírodních a humanitních vědách.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Hana Tenglerová

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené odkazy