Projekt

CSDA Research - Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat

Trvání projektu: 
2017 - 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Anotace projektu:

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity v programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Výsledkem projektu bude řada vědeckých publikací věnovaných významným výzkumným otázkám a zároveň budou vytvořena východiska pro plnění poslání CSDA.

Co je cílem projektu?

Výzkumné aktivity projektu plní současně dva druhy cílů: (1) cíle podpory rozvoje služeb CSDA a (2) cíle řešení vybraných závažných otázek sociálního výzkumu.

Cílem výzkumné aktivity KA1 je realizace tří po sobě jdoucích šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. Díky tomu bude zajištěno české členství a kontinuita českého výzkumu v ISSP do roku 2019. Vzniklé mezinárodně srovnatelné databáze budou dlouhodobě přístupné nejširší odborné komunitě pro účely sekundární analýzy a umožní srovnání s daty předchozích šetření ISSP. Současně se tým zaměří na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby.

Cílem výzkumné aktivity KA2 je analýza validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptace vybraných měřicích nástrojů z mezinárodních výzkumů pro použití v českých šetřeních. Poznatky o kvalitě měření a nástroje měření budou využitelné při přípravě budoucích šetření. Výsledky budou publikovány a zároveň doplní metodologické informace poskytované uživatelům datových služeb CSDA.

Cílem výzkumné aktivity KA3 je identifikace, popis a metaanalýza sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let. Výsledkem bude databáze informací o výzkumech z tohoto období, která bude využívána při akvizici dat a poskytování datových služeb. Současně budou publikovány přehledové studie, které poskytnou nové poznatky o historii českého empirického výzkumu v sociálních vědách a přinesou informace využitelné při přípravě budoucích výzkumů ve více oborech včetně např. historie.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt zahrnuje realizaci jednoho výzkumného programu výzkumné infrastruktury CSDA, který je strukturován do čtyř klíčových aktivit. Jedná se o následující tři výzkumné aktivity: (1) KA1 ? Realizace výzkumů ISSP, (2) KA2 ? Metodologický výzkum a (3) KA3 ? Výzkum zdrojů dat. Čtvrtou klíčovou aktivitou je KA4 - Řízení projektu. KA1 představuje realizaci tří úkolů: 1.1 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální sítě, 1.2 Realizace šetření a výzkumu ISSP Náboženství a 1.3 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální nerovnosti. KA2 zahrnuje dva specifické úkoly: 2.1 Analýza validity a ekvivalence měřících nástrojů a 2.2 Vývoj a adaptace měřících nástrojů. KA3 zahrnuje jeden úkol zaměřený na identifikaci, popis a metaanalýzu šetření do poloviny 90. let. Uvedené výzkumné aktivity jsou navzájem komplementární v plnění cílů podpory jednotlivých hlavních oblastí činnosti výzkumné infrastruktury CSDA a jejího rozvoje a aktivity KA1 a KA2 též v cílech podpory mezinárodního komparativního výzkumu a zapojování do mezinárodní spolupráce. Projekt nezahrnuje investiční aktivity dobudování, konstrukce nebo modernizace výzkumné

infrastruktury či pořízení přístrojového vybavení pro provoz infrastruktury. Posílení a rozvoje

výzkumné infrastruktury CSDA bude dosaženo realizací výzkumných aktivit. Výzkumné aktivity realizované v projektu CSDA Research jsou přímo navázány na hlavní činnosti CSDA a rozvíjejí a doplňují další stávající a dřívější výzkumné aktivity realizované v souvislosti s hlavní činností CSDA. Řešené aktivity jsou komplementární k aktivitám mezinárodní spolupráce v programu ISSP a konsorciu CESSDA a budou mít dopad na prohloubení zapojení českých účastníků do činnosti těchto organizací.

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek

Připojené obrázky