PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecká asistentka
Telefon: 
210310322
Interní linka: 
322

Životopis

Vzdělání: 

2014 Ph.D., FSV UK

2007 PhDr., FSV UK

2007 Mgr. Sociologie, FSV UK

2004 Bc. Sociologie a sociální politika, FSV UK

Zaměření: 

V roce 2007 ukončila magisterské studium sociologie a v roce 2014 obhajila titul Ph.D. na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2005 působila v oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a od roku 2008 se podílí na činnosti Národního kontaktního centra-ženy a věda. V současné době pracuje v oddělení NKC-Gender a věda. Ve své práci se zabývá genderovým aspekty vědeckých kariér a mobility, sexuálním obtěžováním v akademickém prostředí, sociologií rodiny a soukromého života, genderovými nerovnostmi na trhu práce, rodinnou politikou a postavením žen v rozhodovacích pozicích. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných monografií, publikuje rovněž v odborných časopisech. Je editorkou knih  Rozehraná partie: talentky sedm let poté, Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení a Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě a spoluautorkou publikací Sólo pro soprán: o ženách v české politice, Vlastní cestou?, Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké perspektivy, Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě, Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe a podílela se na publikaci Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie aj. Je členkou redakční rady Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, členkou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti a jako expertka pro oblast kombinace pracovního, soukromého a rodinného života se podílí na činnosti pracovní skupiny pro přípravu indikátorů pro dlouhodobé sledování kvality života v ČR v rámci strategie Česká republika 2030.

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

5/2016 - Universidad Autonoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras

6/2014 - Vitautas Magnus Univerzity + Vilnius University, Litva

9/2004 - 2/2005 Université Lumière Lyon

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

impaktované články

jiné publikace

recenzované články

kapitoly v knize / monografii

kapitoly v konferenčním sborníku

popularizační články

nerecenzované články

recenze publikací

working papery