Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové misie, náboženská vzdělávací...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Kapitola nastiňuje pozici náboženství (jak církevně organizovaného, tak necírkevního) v současné české společnosti a srovnává situaci s ostatními evropskými zeměmi.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Encyklopedie je vůbec prvním pokusem o zmapování moderních českých, moravských a česko-slezských evangelických církví (a starokatolické církve) v zemském smyslu. Obsahuje popis jednotlivých sborů a církevních staveb Českobratrské církve evangelické (která vznikla spojením českoja...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor se v článku věnuje českým nekatolíkům v 18. a 19. století, jejich vnějším i vnitřním označením a jejich postupným proměnám. Před Tolerančním patentem byli pronásledovaní tajní nekatolíci většinou označováni za heretiky, zatímco oni sami se, ne vždy oprávněně, považovali za...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zděnek R.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The chapter analyses history of cremation movement and related waves of construction of crematoria in highly secularized and modernistic society in the Czech lands throughout the 20th century.
Publikace
Autoři: Novotný, Lukáš
Předložená studie se zaměřuje na zkoumání vzájemného vnímání obyvatelstva pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech. Analýza vztahu historického vědomí k utváření regionální identity se opírá o empirické šetření biografických identit pohraničí, jež proběhlo v ČR a Bavorsku v...
Publikace
Autoři: Just, Jiří, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.
Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformační hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společenství l...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Zdeněk R. Nešpor ve své knize Děkuji za bolest… pojednává o české folkové hudbě 60.–80. let minulého století. Nepřináší v ní přitom souhrnné dějiny žánru z pohledu historika populární hudby, ani literární analýzu písňových textů z pohledu historika literatury, ale če...
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Současné české pohřební obřady výrazným způsobem navazují na dobu vlády komunistického režimu, během kterého se celkem úspěšně podařilo nahradit velkou část náboženských pohřbů pohřby sekulárními. Na pozadí tohoto postupu studie popisuje a analyzuje současnou pohřební praxi, přič...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor shrnuje nejdůležitější vývojové trendy současné české religiozity, zejména v souvislosti s církevními, kulturními, sociálními a politickými změnami po roce 1989.
Publikace
Autoři: Jakoubek, Marek, Zdeněk R. Nešpor, Tomáš Hirtl (eds.)
Monografie o vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku, kterou v roce 1900 založili potomci českých náboženských emigrantů do temešského Banátu spolu se slovenskými emigranty, do které se později nastěhovali také Rusové a Bulhaři a jejíž československá část zanikla reemigrací...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The paper analyses development of Czech sociology of religion in the period of communist rule.

Stránky