Gender, rovné příležitosti, výzkum

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou publikovány stati, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách. Časopis rovněž přináší recenze zahraniční a české odborné literatury se zaměřením na feministickou teorii a genderová studia, diskuse, rozhovory a informace o dění v akademických kruzích genderových studií. Redakční rada časopisu podporuje publikace, které přispívají k rozvoji transdisciplinárních genderových studií v České republice s přihlédnutím k autorskému analytickému přínosu textů.

Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších databázích.

Gender, rovné příležitosti, výzkum (ISSN-print: 1213-0028, ISSN-online: 1805-7632) vychází 2x ročně. Časopis vydává od roku 2000 oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Attached links